0
Δημοσιεύτηκε 9 Ιαν 2013, 07:04   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Ο Δήμαρχος Στυλίδας ορίζει Αριστίνδην Αντιδήμαρχο τον …

ποιος ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ !

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Στυλίδα 07- 01-2013

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 172

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Αριθμ. Απόφ.: 5/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Στυλίδας

Αφού έλαβε υπόψη:

• τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄).

• Το άρθρο 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου», όπως

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 44

του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/2011).

• Το γεγονός ότι ο Δήμος Στυλίδας έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.

• Την υπ’αριθμ. 1/2013 απόφαση Δημάρχου Στυλίδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, Αθανάσιο Καραγεώργου του

Ελευθερίου, Αριστίνδην Αντιδήμαρχο του Δήμου Στυλίδας, από λήψεως της

παρούσας έως 31-08-2014, και μεταβιβάζει σ’αυτόν, χωρίς αμοιβή, συγκεκριμένων

αρμοδιοτήτων του, όπως παρακάτω:

• Την εποπτεία και το συντονισμό επίβλεψης και διευθέτησης του

Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Στυλίδας.

• Tη συντήρηση, επέκταση και εκτέλεση έργων Ηλεκτροφωτισμού.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο, τα Τμήματα, τα

Γραφεία του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou