0
Δημοσιεύτηκε 5 Ιούν 2013, 08:00   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Ο Δήμος Στυλίδας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό για…

dimarxeio 2 ΣΤΥΛΙΔΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Στυλίδας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’’ όπως περιγράφεται στην από 08-05-2013, αριθ. 29/2013 μελέτη, προϋπολογισμού 66.800,00 με Φ.Π.Α και με υπάρχουσα πίστωση 66.800,00 από χρηματοδότηση Δ.Π.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ στο Δημοτικό Κατάστημα της Στυλίδας στις 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 9:30 (έναρξη) μέχρι 10:00 (λήξη).
Η διενέργεια του διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του 2286/95 (Φ.Ε.Κ 19/Α/95), την 11389/93 Υπουργική Απόφαση περί Ενιαίου Κανονισμού Ο.Τ.Α (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), τa Π. /ΤA 394/96, 173/90, 397/88, 195/95, 370/95, 27/96, 59/96, to N. 2198/94, την ΚΥΑ 289/96, την αριθμ.Β3/54/13-5-96 απόφαση και η Π17446/2002 απόφαση.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) που πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πληροφορηθούν τους όρους της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας.
Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τη λεπτομερή διακήρυξη .
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Στυλίδα 04/06/2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Αρ.πρωτ. 7702
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Πληρ. Κων. Παπαχρήστου
Τηλ.: 2238350119


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou