1
Δημοσιεύτηκε 5 Μάι 2013, 10:44   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Οριοθετήθηκε η περιοχή των λουομένων στο Φάρο Ραχών

Οριοθετήθηκε στη Θαλάσσια Περιοχή Ακρωτηρίου Δρεπάνου του Δήμου Στυλίδας Π.Ε Φθιώτιδας (στο Φάρο των Ραχών) η περιοχή των λουομένων και η περιοχή όπου μπορούν οι φίλοι του kitesurf και του windsurf  να απολαμβάνουν το άθλημά τους .Η οριοθέτηση ισχύει από 1η Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε την σχετική απόφαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Στυλίδα: 31 Ιουλίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                Αρίθ. Φακ.: 513.7 / 2012
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – Αρίθ. Σχεδίου :1720
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: ΄΄ Οριοθέτηση Χώρου Λουομένων στη Θαλάσσια Περιοχή Ακρωτηρίου Δρεπάνου
Δήμου Στυλίδας Π.Ε Φθιώτιδας ΄΄.
Έχοντας υπόψη :
Α) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010) ΄΄ Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΄΄
Β) Το Ν. 3922/2011 (ΦΕΚ 35 Α΄/04-03-2011 ) ΄΄ Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις ΄΄.
Γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα που κωδικοποιήθηκε με άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/22-04-2005).
Δ) Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄/21-06-2012 )όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 94/2012
(ΦΕΚ 149 Α΄/17-07-2012).
Ε) Το άρθρο 141 του Ν.Δ. 187/73 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου ( ΦΕΚ 261 Α΄/03-10-1973).
ΣΤ) Τις διατάξεις των άρθρων 188,220 , 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Στυλίδας
(ΦΕΚ 266 Β΄/27-03-1978).
Ζ) Τον αριθ. 20 Γενικό Κανονισμό Λιμένα (ΦΕΚ 444 Β΄/ 26-04-1999).
Η) Την ανάγκη για προστασία – ασφάλεια των λουομένων στην περιοχή Ακρωτήριο Δρεπάνου
Ραχών Δήμου Στυλίδας Π.Ε. Φθιώτιδας
Θ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την απαγόρευση κυκλοφορίας-αγκυροβολίας κάθε είδους σκάφους ( κωπήλατο – μηχανοκίνητο ),
καθώς και την διεξαγωγή οποιουδήποτε Θαλάσσιου Μέσου Αναψυχής (αετοσανιδας Κite – surf.,
ιστιοσανίδα windsurf κ.λ.π) στην περιοχή του Ακρωτηρίου Δρεπάνου Ραχών Δήμου Στυλίδας Π.Ε
Φθιώτιδας που περικλείεται από την παραλιακή ζώνη και τις νοητές ευθείες που ορίζουν τα σημεία
με συντεταγμένες:
Α) φ 38Ο 52΄ 05΄΄ Β
λ 22Ο 45΄ 28΄΄ Α
Β) φ 38Ο 52΄ 05΄΄ Β
λ 22Ο 45΄ 24΄΄ Α
Γ) φ 38Ο 52΄ 08΄΄ Β
λ 22Ο 45΄ 17΄΄ Α .
2. Η οριοθέτηση του θαλασσίου χώρου θα γίνει με πλωτούς σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί,
αγκιστρωμένους ή προσδεμένους στο βυθό και σε απόσταση πέντε μέτρων (05μ) ο ένας από τον
άλλον, που δε θα συνδέονται μεταξύ τους με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Η τοποθέτηση των πλωτών σημαντήρων θα γίνει με μέριμνα του Δήμου Στυλίδας, όπως επίσης
και η τοποθέτηση σε εμφανή σημεία δυο (02) ενημερωτικών πινακίδων στην Ελληνική & Αγγλική
γλώσσα, οι οποίες θα αναγράφουν: ΄΄ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ
4. Εκτός του οριοθετημένου θαλασσίου χώρου και συγκεκριμένα από το σημείο με συντεταγμένες
Φ: 38Ο 52΄ 05΄΄ Β , λ 22Ο 45΄ 28΄΄ Α έως και το νότιο τμήμα του ακροφυσίου του Ακρωτηρίου
Δρεπάνου απαγορεύεται η λήψη θαλασσίων λουτρών για λόγους ασφάλειας των λουομένων.
Στην ίδια περιοχή επιτρέπεται η διενέργεια Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής (αετοσανιδας Κite –
surf., ιστιοσανίδα windsurf κ.λ.π), εφόσον από τους χειριστές αυτών τηρούνται οι σχετικές διατάξεις 
νομοθεσία για την διεξαγωγή του ανωτέρω Θαλάσσιου Μέσου Αναψυχής . Με μέριμνά του Δήμου
Στυλίδας να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο μία (01) ενημερωτική πινακίδα στην Ελληνική &
Αγγλική γλώσσα , η οποία θα αναγράφει : ΄΄ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ Η ΛΗΨΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΄΄
5. Η απόφαση αυτή θα ισχύει από 01η Μαΐου έκαστου έτους και θα λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου
ιδίου έτους .
6. Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄/03-10-1973) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.
Ο Λιμενάρχης
Υποπλοίαρχος ΛΣ ΛΙΑΚΟΣ Κυριάκος


Niki Giannoulidou