Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων
Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

Ορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων του Δήμου Στυλίδας

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Στυλίδα 03- 09-2014
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ                      Αριθµ. Πρωτ.: 11.999

ΘΕΜΑ: Ορισµός Αντιδηµάρχων ∆ήµου Στυλίδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2014
Ο ∆ήµαρχος Στυλίδας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης  και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 Α΄),  αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.
2. Την υπ’ αριθµ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας
µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3ε’ του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ40 Α΄),
αναφορικά µε τον ορισµό αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν αντιµισθία.
4. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Στυλίδας εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του
Ν. 3852/ 2010 και εποµένως ορίζονται έως 4 Αντιδήµαρχοι.
5. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας έχει τρεις (3) ∆ηµοτικές Ενότητες
6. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Στυλίδας (ΦΕΚ 2732/2011 B΄)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω ∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας, Αντιδηµάρχους  του ∆ήµου Στυλίδας, µε θητεία από 01-09-2014 έως 28-02-2017, εντός της  τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, και µεταβιβάζει σε αυτούς συγκεκριµένες  αρµοδιότητές του, όπως παρακάτω:
1. Τον Κωνσταντίνο Φούντα, µε αντιµισθία και του µεταβιβάζει:

α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

 Διοικητικών και οικονοµικών θεµάτων και ιδίως:
Υποστήριξης πολιτικών οργάνων του ∆ήµου, δηµοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου και
αλλοδαπών, ανθρώπινου δυναµικού και διοικητικής µέριµνας, µονίµου κατοικίας,
εκλογών.
Προϋπολογισµού, λογιστηρίου, προµηθειών, εσόδων, περιουσίας και ταµείου

Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Προγραµµατισµού, οργάνωσης – πληροφορικής και ∆ιαφάνειας και ιδίως:
Προγραµµατισµού, ανάπτυξης και οργάνωσης, διαφάνειας, ΚΟΣΕ και πληροφορικής,
πρόγραµµα ∆ιαύγειας
Καθαριότητας και χώρων πρασίνου και ιδίως:
Περιβάλλοντος, Πολιτικής προστασίας, καθαριότητας και µεταφοράς απορριµµάτων,
ανακύκλωση υλικών, συντήρησης πρασίνου, δηµοτικά κοιµητήρια, περισυλογή και
απόσυρση εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων.
β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Στυλίδας:
– Την ευθύνη των δασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων
και βοσκοτόπων.
– Τη βεβαίωση απασχόλησης στρατευσίµων, επαγγέλµατος και καλλιέργειας αγροτικών
προϊόντων. – Την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων και την ευθύνη
λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.

2. Τον κ. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου, χωρίς αντιµισθία και του µεταβιβάζει:

Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Άρδευσης και ιδίως:
Τη συντήρηση και διαχείριση των συστηµάτων άρδευσης, των αντλιοστασίων άρδευσης,
των αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων άρδευσης.
Την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, πολιτισµού, αθλητισµού και νεολαίας και
ιδίως:
Κοινωνικής πολιτικής και ισότητας των φύλων, ΚΑΠΗ, Παιδικών σταθµών, παιδείας, ∆ια
βίου µάθησης και πολιτισµού, πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», συµβουλευτική αγωγή και
δράσεις νεολαίας, συµβούλιο ένταξης µεταναστών και συµβούλιο πρόληψης
παραβατικότητας.
Χορήγηση χρήσης-διάθεσης των χώρων και αιθουσών του Δήµου για πολιτιστικές και
κοινωνικές εκδηλώσεις.
Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και ιδίως:
Αγροτικής παραγωγής, αλιείας, καταστηµάτων, επιχειρήσεων, εµπορίου, αδειοδοτήσεων
και ρύθµισης δραστηριοτήτων, απασχόλησης και τουρισµού, θεµάτων που αφορούν
αδέσποτα ζώα, λαϊκές αγορές και διαφηµίσεις.

3. Τον κ. Χρήστο Χασιώτη, µε αντιµισθία και του µεταβιβάζει:

α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Ύδρευσης και αποχέτευσης και ιδίως:
Συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, αντλιοστασίων ύδρευσης,
αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισµών.
Τεχνικών Υπηρεσιών και ιδίως:
Έργων, έργων οδοποιίας, κτιριακών έργων, εκτέλεσης έργων υπαίθριων χώρων, δικτύων,
τεχνικών συνεργείων, µελετών – επίβλεψης έργων.
Την συντήρηση και επισκευή ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, διαχείρισης υλικών,
κίνηση αυτοκινήτων, καυσίµων, ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού.
Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και του Κυκλοφοριακού.
Εποπτεία και συντονισµό επίβλεψης και διευθέτησης του ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου.
Συντήρηση, επέκταση και επίβλεψη έργων ηλεκτροφωτισµού.
β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Εχιναίων:
– Την επίβλεψη έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου & πολιτικής προστασίας.
– Την ευθύνη των δασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων
και βοσκοτόπων.
– Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες
στη δηµοτική ενότητα.
– Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δηµοτική ενότητα.
– Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται
στη δηµοτική ενότητα.
– Συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των
προβληµάτων τους.
– Την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα της δηµοτικής
ενότητας Εχιναίων.
– Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούµενων ΟΤΑ
υλικών και περιουσιακών στοιχείων. – Τη βεβαίωση απασχόλησης στρατευσίµων, επαγγέλµατος και καλλιέργειας αγροτικών
προϊόντων.

4. Τον κ. Χριστόφορο Αχινιώτη, χωρίς αντιµισθία και του µεταβιβάζει:

Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Πελασγίας:
– Την επίβλεψη έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου & πολιτικής προστασίας.
– Την ευθύνη των δασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων
και βοσκοτόπων.
– Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες
στη δηµοτική ενότητα.
– Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δηµοτική ενότητα.
– Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται
στη δηµοτική ενότητα.
– Συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των
προβληµάτων τους.
– Την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα της δηµοτικής
ενότητας Πελασγίας.
– Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούµενων ΟΤΑ
υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
– Τη βεβαίωση απασχόλησης στρατευσίµων, επαγγέλµατος και καλλιέργειας αγροτικών
προϊόντων.
Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος των Αντιδηµάρχων τις αρµοδιότητες
ασκεί ο ∆ήµαρχος.
Γ. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Φούντας, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον
Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο Χασιώτη.
∆. Αναθέτει την κατά νόµο αναπλήρωση αυτού, στα καθήκοντά του ως ληξιάρχου της
∆.Ε. Στυλίδας στον Αντιδήµαρχο κ. Κωνσταντίνο Φούντα, της ∆.Ε. Εχιναίων στον
Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο Χασιώτη και της ∆.Ε. Πελασγίας στον Αντιδήµαρχο
κ. Χριστόφορο Αχινιώτη.
Ε. Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάµων, εναλλακτικά µε το ∆ήµαρχο σε όλους
τους Αντιδηµάρχους.
ΣΤ. Αναθέτει στους παραπάνω Αντιδηµάρχους την υπογραφή, αποφάσεων, βεβαιώσεων,
αδειών, γνήσιο υπογραφών, φωτοαντιγράφων και λοιπών σχετικών εγγράφων και
δικαιολογητικών που σχετίζονται και ανήκουν στην αρµοδιότητά τους.
Ζ. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού,
να τοιχοκολληθεί στο πίνακα των ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Στυλίδας.
Κοινοποίηση
– Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
– Ενδιαφερόµενους
Εσωτερική ∆ιανοµή                                                                                        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
– Όλα τα Αυτοτελή Τµήµατα και
Γραφεία του ∆ήµου Στυλίδας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Διακοπή νερού την Τετάρτη 19/6 στη Στυλίδα

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Τετάρτη 19/06/2024, λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης επί της οδού Φίλωνος, στην Στυλίδα, θα...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -