0
Δημοσιεύτηκε 16 Ιούλ 2013, 08:30   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για το αλιευτικό καταφύγιο Αχλαδίου

ΑΧΛΑΔΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Από τα Πρακτικά της Συνεδρίασης και τις Αποφάσεις  του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 8ης Ιουλίου 2013

Αριθμός Πρακτικού 21

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ̟πρακτικού και ανάθεση της μελέτης: «Γεωτεχνική μελέτη ε̟πέκτασης
Λιμένα ΑΡΚΙΤΣΑΣ & αλιευτικού καταφυγίου ΑΧΛΑΔΙΟΥ», Π.Ε. Φθιώτιδας,Προεκτιμώμενης αμοιβής 146.000,00 € με Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υ̟πόψη το υ̟π’ αριθμ.
75589/7005/28-6-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδος προς την
Ε̟πιτρο̟πή, το ο̟ποίο και α̟ποτελεί ανα̟πόσ̟παστο τμήμα του ̟παρόντος ̟πρακτικού.
Μετά α̟πό διαλογική συζήτηση η Οικονομική Ε̟πιτρο̟πή
α̟ποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το α̟πό 14-5-2013 πρακτικό της ε̟πιτρο̟πής διαγωνισμού για την ανάθεση εκ̟πόνησης της μελέτης: «Γεωτεχνική μελέτη ε̟πέκτασης Λιμένα ΑΡΚΙΤΣΑΣ & αλιευτικού καταφυγίου ΑΧΛΑΔΙΟΥ», Π.Ε. Φθιώτιδας, προεκτιμώμενης αμοιβής 146.000,00 € με Φ.Π.Α..
2. Αναθέτει την ανωτέρω μελέτη στο διαγωνιζόμενο σχήμα: «ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», επειδή αυτό υ̟πέβαλε την ̟πλέον συμφέρουσα α̟πό οικονομική άποψη προσφορά [οικονομική προσφορά: 96.233,00 (ενενήντα έξη χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α.] με έκπτωση 20% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας, και έχει συγκεντρώσει την μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 772


Niki Giannoulidou