0
Δημοσιεύτηκε 23 Ιαν 2013, 09:15   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Ποιες νέες αρμοδιότητες μεταβιβάζονται στον Αντιδήμαρχο Στυλίδας Ι.Χρονόπουλο

084  decimo anniversario gemellaggio Amelia  Stylida

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Στυλίδα 21- 01-2013
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ: 619
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ                                                         Αριθμ. Απόφ.: 12/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Στυλίδας
αφού έλαβε υπόψη:
• Την υπ’αριθμ. 1/2013 απόφαση Δημάρχου Στυλίδας.
• τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄).
• Τις διατάξεις των παρ. 3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α΄)
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για
τον Δήμο Στυλίδας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους
12.750 κατοίκους (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28-12-2012) .
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Στυλίδας έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την υπ’αριθμ. 1/2013 απόφαση Δημάρχου Στυλίδας, ως προς τις
αρμοδιότητες, και μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Χρονόπουλο, Δημοτικό
Σύμβουλο της πλειοψηφίας πέραν των αρμοδιοτήτων που του έχουν μεταβιβαστεί
με την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση και τις παρακάτω αρμοδιότητες που είχαν
μεταβιβαστεί στον Αντιδήμαρχο, κ. Χρήστο Χασιώτη, ήτοι:
Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών υπηρεσιών
και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του
Τμήματος των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό
Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων
Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων,
Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών –
Επίβλεψης έργων.
Την ευθύνη της Συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,
και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας,
χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών,
Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαίρετων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1/2013 απόφαση Δημάρχου Στυλίδας.


Niki Giannoulidou