Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων
Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΕΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ

Ποσού # 16.260,16 # ΕΥΡΩ , χωρίς Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου :

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ  Δ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ»

Προϋπολογισμού : 20.000,00 € (με Φ.Π.Α.)


Στη Λαμία σήμερα, 15 – 10- 2012 , ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (οδός Υψηλάντη 1, 35100 Λαμία), οι υπογράφοντες το παρόν :
1. Ο κ. ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΪΚΟΣ Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ενεργώντας για λογαριασμό του Κυρίου του έργου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με την παρ. 1 ι. του
άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και σύμφωνα με την Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με αριθ. πρωτ. 26937/1403/20-5-2011 , περί ανάθεσης τομέων αρμοδιοτήτων
και μεταβίβαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες
(ΦΕΚ 1282/Β΄/16.6.2011) όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. (οικ.) 56666/1542/18-
05-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1729/Β΄/23.5.2012)
2. Η εργοληπτική επιχείρηση « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ », με Α.Φ.Μ. 112405046 Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, που αναδείχθηκε ανάδοχος κατασκευής του προαναφερθέντος έργου, δια του νομίμου
εκπροσώπου της, Ζορμπά Γεωργίου του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. ΑΙ 476400
συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:
α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας
υπ’ όψη :
(1) Το Ν.3669/2008 «Κύρωση Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων
έργων».
(2 Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ΚΑΠ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ( αριθ. 12/2012 απόφαση πρακτικό 7/23-07-2012 θέμα 12 ), στο
οποίο έχει εγγραφεί πίστωση για την κατασκευή του έργου της επικεφαλίδας
ΑΔΑ: Β43Ρ7ΛΗ-ΗΗΞ
-2-
(3) Την με αριθ. ΤΕ 92865/8730/17-08-2012 ( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24-09-2012 )
Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας , με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης και η απευθείας ανάθεση υπέρ της ως άνω εργοληπτικής επιχείρησης « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ », η οποία έχει τη δυνατότητα για έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση
της εργασίας.
(4) Την αριθμ. 20977/23-8-07 Κ.Υ.Α., των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία ο πρώτος των συμβαλλομένων προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά
την έννοια του άρθρου 3 του ν.3310/05, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.3414/05.
(5) Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/ 7.06.2010) όπως αυτός συμπληρώθηκε /
τροποποιήθηκε με το Ν. 4071 / 2012 ( ΦΕΚ 85 Α / 11-04-2012 )
(6) Το Π.;. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241
Α/27.12.2010).
Α ν α θ έ τ ε ι
στον δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ »,
που θα αναφέρεται στο εξής ως «ανάδοχος», την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος, αντί του αρχικού ποσού, των δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα ΕΥΡΩ και δεκαέξι λεπτών (16.260,16 €), το οποίο αναλύεται ως εξής:
Αξία εργασιών : 16.200,40 €
Aναθεώρηση : 59,76 €
Συνολική δαπάνη εργασιών : 16.260,16 €
Στο ποσό της σύμβασης δεν περιλαμβάνεται ποσό 3.739,84 € που αντιστοιχεί στην δαπάνη
Φ.Π.Α. (23%), η οποία βαρύνει τον κύριο του έργου.
β. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δ η λ ώ ν ε ι  ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την
ανάθεση, στην εργοληπτική επιχείρηση που εκπροσωπεί, της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με
τους όρους και τις διατάξεις των τευχών της μελέτης δημοπρατήσεως, το Ν.3669/08 «Κύρωση
Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων», καθώς και κάθε σχετική με τα
Δημόσια έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά την ημέρα της δημοπράτησης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας.
γ. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. Οι επί μέρους τμηματικές προθεσμίες ισχύουν, όπως αυτές ορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.
ΑΔΑ: Β43Ρ7ΛΗ-ΗΗΞ
-3-
Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς και των επιμέρους τμηματικών προθεσμιών, από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιφέρουν την επιβολή ποινικής
ρήτρας, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. και στην ισχύουσα νομοθεσία ( άρθρο 48 Ν.3669/08).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις ορισθείσες προθεσμίες.
δ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει στο έργο, με δαπάνη του, πινακίδα ενημερωτική, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
ε. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επαναβεβαιώνει ότι διερεύνησε,
εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των
επί μέρους έργων.
στ. Ο ανάδοχος για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, κατέθεσε
στην Υπηρεσία με την υπογραφή της παρούσας, την παρακάτω εγγυητική επιστολή Καλής
Εκτέλεσης των εργασιών:
1. Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης ΤΣΜΕ Ε ΑΡΙΘ. 84985/01-10-2012 ΕΥΡ 820,00 €
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε απαίτηση
του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου των συμβαλλομένων, που θα προκύψει εξαιτίας
της ενασχόλησής του με το έργο.
ζ. Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του τη ΛΑΜΙΑ Ροζάκη Αγγελή 40 ,
ΤΚ. 35100 Τηλ.2231025344
η. Τα τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού Προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση και λοιπά έξοδα του συμφωνητικού, βαρύνουν τον
ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα
έξοδα δημοσίευσης στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων της δημοπρασίας.
θ. Για το συγκεκριμένο έργο είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των επί έλαττον δαπανών
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.
ΑΔΑ: Β43Ρ7ΛΗ-ΗΗΞ
-4-
ι. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) κατατέθηκαν στο Αρχείο της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) και τα δύο (2) παραλήφθηκαν από τον ανάδοχο.

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΔΑΣ                                                   Για τον Ανάδοχο

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΔΑΣ

ΘΩ ΜΑΣ ΣΤΑΪΚΟΣ

ΑΔΑ: Β43Ρ7ΛΗ-ΗΗΞ

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων