0
Δημοσιεύτηκε 27 Φεβ 2013, 06:48   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Πώς κατανέμεται στα σχολεία του Δ.Στυλίδας η χρηματοδότηση από το Υπ.Εσωτερικών

ΣΧΟΛΕΙΟ

Στις 25 Φεβρουαρίου  συνεδρίασε το Δ.Σ. του Δ.Στυλίδας. .

Μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν ήταν και η απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών έτους 2013.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 6/2013

 

….O Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοίνωσε το θέμα και έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Ο.Υ κ Τσάκωνα Γεώργιο ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής :
Mε την υπ΄αριθμ. 248/3-1-2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών κατανεμήθηκαν στο
δήμο μας συνολικά 25.326,73 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το έτος 2013. Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων , μέσω του οποίου έγινε η κατανομή, αφού παρακράτησε δικαιώματα σε ποσοστό 1,5 %ο μας απέδωσε συνολικά 25.288,74 €.
Μετά από συνεννόηση με τους εκπροσώπους των δύο σχολικών επιτροπών και ύστερα από
δική τους υπόδειξη, το ποσό προτείνεται να κατανεμηθεί ως εξής:
1. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων
Δήμου Στυλίδας, ποσό 13.788,74 €
2. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας,
ποσό 11.500,00 €
Κατόπιν αυτών θα πρέπει με απόφασή σας να αποδώσετε στις δύο πλέον υφιστάμενες
σχολικές επιτροπές τα αναλογούντα ποσά.
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της ΟΥ Δ. Στυλίδας ομόφωνα
Αποφασίζει
Εγκρίνει την κατανομή του ανωτέρω αναφερόμενου ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Στυλίδας , ως εξής:
1. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων
Δήμου Στυλίδας, ποσό 13.788,74 €
2. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας, ποσό 11.500,00 €


Niki Giannoulidou