0
Δημοσιεύτηκε 4 Νοέ 2013, 12:35   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Σε αναζήτηση ακινήτου στη Γλύφα ο Δήμος Στυλίδας

υδατοδεξαμενη

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την
κατασκευή εντός αυτού υδατοδεξαμενής άρδευσης της τριτοβάθμιας εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Τ.Κ. Γλύφας, που εντάσσεται στην πράξη
«Διαχείριση λυμάτων ευρύτερης παραλιακής ζώνης Καραβομύλου-Ραχών» (Ο.Π.Σ.
346675).
Το ακίνητο πρέπει:
1.Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
2.Να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από όρια υπαρχόντων
οικισμών.
3. Η έκταση του προσφερόμενου ακινήτου θα πρέπει να είναι από (4) τέσσερα έως
(5) πέντε στέμματα.
4. Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει τα χαρακτηριστικά ώστε να είναι δυνατή η
αδειοδότηση του έργου, δηλαδή τμήμα του πρέπει να διαθέτει πρόσοψη
μεγαλύτερη των 25 m σε δρόμο. Επιπλέον, η χωροθέτηση της δεξαμενής πρέπει
να είναι δυνατή με διαμόρφωση των πρανών κατά τρόπο που η απόσταση από τις
παρακείμενες ιδιοκτησίες να είναι μεγαλύτερη των 10 m για το σύνολο των
κατασκευών του υπό μελέτη έργου (πρανή δεξαμενής, οικίσκος αντλιοστασίου
προώθησης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση).
5.Η χωροθέτηση της δεξαμενής στη συγκεκριμένη θέση πρέπει να ευνοεί την
άρδευση με επεξεργασμένα λύματα και να βρίσκεται εντός της περιοχής όπου
προτείνεται να γίνει επαναχρησιμοποίηση λυμάτων για αρδευτικούς σκοπούς.
Επιπλέον, η δεξαμενή πρέπει να βρίσκεται σε τέτοιο υψόμετρο, ώστε να
εξασφαλίζεται η προώθηση των επεξεργασμένων λυμάτων σε όλα τα σημεία της
αρδευόμενης έκτασης, χωρίς να απαιτείται πολύ υψηλό μανομετρικό στο
αντλιοστάσιο.
6.Η μορφολογία του οικοπέδου πρέπει να ενδείκνυται για την κατασκευή του υπό
μελέτη έργου και να μην υπάρχουν σημαντικές εδαφικές κλίσεις, ώστε να
ευνοείται η διαμόρφωση των πρανών της δεξαμενής αποθήκευσης με περιορισμένο
όγκο εκσκαφών.
7.Η υψομετρική διαφορά ανάμεσα στην ΕΕΛ και στην υπό μελέτη δεξαμενή
αποθήκευσης επεξεργασμένων λυμάτων να είναι μικρή και να μην απαιτείται
σημαντικό μανομετρικό στο αντλιοστάσιο εξόδου της ΕΕΛ (μικρότερο των 10 m),
με αποτέλεσμα μικρό λειτουργικό κόστος για τη μεταφορά των επεξεργασμένων
λυμάτων.
8.Να βρίσκεται σε μικρή απόσταση, της τάξης των 200 – 300 m, από τη θέση
χωροθέτησης της ΕΕΛ του Δ.Δ. Γλύφας.
9.Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις,
κατασχέσεις, κ.τ.λ.) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη
νομική κατάσταση ενός ακινήτου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης .
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία,
στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και στη συνέχεια παραδίδονται στην
επιτροπή η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των
προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας
διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της
λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται
επαρκώς στην έκθεση.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που
ανέρχεται σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου της ανώτερης
προσφοράς του ενδιαφερόμενου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικό από το οικείο υποθηκοφυλακείο ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο
βαρών.
2) Τίτλο κυριότητας του ακινήτου.
3) Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου σύμφωνα με το Ν. 4014/11 και το Ν.
4030/11 καθώς και βεβαίωση μηχανικού του Ν. 4014/11.
4) Αντίγραφο του Ε9 του ιδιοκτήτη.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το
Γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας, τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες
7:30–15:00, Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 31, Στυλίδα 35300, Αρμόδιος υπάλληλος
κα Κοτρώτσου Δέσποινα, Τηλέφωνο 22383-50131, FAX 22380-24783.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ


Niki Giannoulidou