Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023
Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

Στυλίδα-Καλόγερος:Δεν εγκρίθηκε η αίτηση της Vodafone (Διαβάστε την απόφαση)

ΣΤΥΛΙΔΑ ΑΠΟ ΨΗΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 15/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 149/2013
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ. 9476/3-7-2013 αιτήσεως της εταιρείας VODAFONE
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους
2013 και ώρα 6:30 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από
δύο (2) ματαιωθείσες συνεδριάσεις και την αρίθμ. 13541 – 9/9/2013 (Τρίτη) έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών
ήταν παρόντα τα 13 μέλη του ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                          1) ΜΑΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                              2) ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                    3) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
4) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                 4) ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5) ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                    5) ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
6) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                       6) ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7) ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ                                                                7) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                          8) ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                 9) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10) ΠΑΠΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                      10) ΒΡΥΝΙΩΤΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
11) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              11) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΚΑ
12) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                    12) ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ                                          13) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
14) ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1) ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
2) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ
3) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΙΟΥ
4) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΠΑΛΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ
5) ΨΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΣΠΑΡΤΙΑΣ
6) ΧΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΑΝΥΔΡΟΥ
7) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 6:30 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ο Δήμαρχος ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Κων/νος Στρωματιάς, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Χρονόπουλο Ιωάννη ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση της Τ.Υ. του
Δήμου η οποία έχει ως εξής:
Με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 9476/03-07-2013 έγγραφο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας εισήγησης η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία ‘’VODAFONE – PANAFON A.E.E.T‘’ και
τα διακριτικά ‘’VODAFONE’’ αιτείται την αδειοδότηση από το Δήμο Στυλίδας για την άδεια εκσκαφής
με σκοπό τη τοποθέτηση υπογείου δικτύου οπτικών ινών μήκους 950 μέτρων περίπου εκτός
σχεδίου πόλης της Στυλίδας στη περιοχή που φαίνεται στο συνημμένο χάρτη . Σύμφωνα με την
συνημμένη στην αίτηση τεχνική έκθεση πρόκειται να γίνει διάνοιξη τάφρου διατομής 0,05 Χ 0,30
μέτρων και μήκους 950 μέτρων με εκσκαφή του χώρου με σκοπό την τοποθέτηση σωλήνων δια
μέσω των οποίων διέρχεται η οπτική ίνα. Επίσης στην τεχνική έκθεση αναφέρεται ότι θα
κατασκευαστούν από την εταιρεία πέντε (5) φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων
1,00Χ1,00Χ1,00 από οπλισμένο σκυρόδεμα με πάχος τοιχωμάτων βάσης 0,15μ και χυτοσίδηρο
κάλυμμα στα σημεία όπου αλλάζει η κατεύθυνση της όδευσης.
Η προτεινόμενη διαδρομή της όδευσης είναι από το παράδρομο της εθνικής οδού από τη πλευρά
του λιμανιού στη συμβολή με την οδό που διέρχεται εμπρός του λιμεναρχείου και του τελωνείου
αλλάζει κατεύθυνση στο διαμορφωμένο πάρκιγκ στη περιοχή ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ όπου χωροθετούνται οι
εγκαταστάσεις αναψυχής και καταλήγει στο παράπλευρο της εθνικής .
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προβαίνοντας στον έλεγχο των συνημμένων της αίτησης
δικαιολογητικών ζήτησε με το υπ’α.π 9476/8-7-2013 έγγραφο της από την αιτούμενη εταιρεία
‘’VODAFONE’’ πρόσθετα δικαιολογητικά και διευκρινήσεις.
Η εταιρεία ‘’VODAFONE’’ με το υπ’ αρίθμ. 10080/12-07-2013 απαντητικό της έγγραφο το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης ανταποκρίθηκε ενημερώνοντας μας σχετικά
.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στη συνέχεια της σχετικής αλληλογραφίας και προκειμένω η σχετική
εισήγηση της να εναρμονισθεί με τα όσα αναφέρονται στη υπ. αρίθμ. 725/23 ΚΥΑ/05-01-2012 ζήτησε με το υπ’α.π 10307/19-7-2013 έγγραφο της από την αιτούμενη εταιρεία ‘’VODAFONE’’ πρόσθετα δικαιολογητικά .
Η εταιρεία ‘’VODAFONE’’ με το υπ’ αρίθμ. 11320/05-08-2013 απαντητικό της έγγραφο το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης ανταποκρίθηκε ενημερώνοντας μας σχετικά
.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχοντας υπόψη τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 528/075 απόφασης της
ΕΕΤΤ, τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 <<Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις>> και
ειδικότερα τη παρ 29.2 << Οι δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων
διέλευσης σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ακολουθούν διαδικασίες οι οποίες
διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της ταχείας και άμεσης εξυπηρέτησης των
διοικουμένων, με σκοπό τη διευκόλυνση της διενέργειας επενδύσεων για τη δημιουργία δικτυακής
υποδομής>>, τις διατάξεις του Ν. 2801/2000 <<Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις >> τις διατάξεις του άρθρου 93 Ν. 3463/2006 , την
υπ. αρίθμ. 725/23 ΚΥΑ/05-01-2012 και μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων από την εταιρεία
‘’VODAFONE’’ δικαιολογητικών εισηγείται προς το Δ.Σ την έγκριση της υπ’ αρίθμ. 9476/03-07-2013
αίτησης της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ‘’VODAFONE’’ για κατασκευή δικτύου οπτικών
ινών εκτός του σχεδίου πόλης της Στυλίδας στη περιοχή ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ με τις κατωτέρω
προϋποθέσεις
α) Η όδευση του δικτύου οπτικών ινών θα ακολουθεί την εξής πορεία που φαίνεται το
επισυναπτόμενο σχέδιο . Μήκος όδευσης 950,00 μέτρα
β) Την αποκατάσταση του οδοστρώματος στη προγενέστερη κατάσταση
γ ) Η εταιρεία να έχει λάβει πριν την έναρξη του έργου τις εκκρεμούσα άδεια εκσαφής από την ΙΔ
ΕΠΚΑ Λαμίας την οποία και να προσκομίσει στην υπηρεσία.
δ)Την κατάθεση από την εταιρεία εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου ποσού 298,85 €
.που θα αφορά την έντεχνη κατασκευή του έργου και θα επιστραφεί στην εταιρεία μετά από το έλεγχο της επέμβασης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
ε) Την ενημέρωση για την έναρξη των εργασιών από την εν λόγω εταιρεία της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου τουλάχιστον τρείς μέρες νωρίτερα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα του ελέγχου της έντεχνης εκτέλεσης του έργου
στ) Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την
αποφυγής ατυχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008
ζ) Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων σε συνεργασία με το Α.Τ Στυλίδας και τη Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου για την εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων στη περιοχή εκτέλεσης του έργου.
η) Η εταιρεία ‘’VODAFONE’’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και 6 της υπ’ αρίθμ. 528/075
απόφασης του ΕΕΤΤ απαλλάσσεται από την καταβολή τελών διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων
διέλευσης
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τ.Υ. του Δήμου μετά διαλογική
συζήτηση, κατά πλειοψηφία
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Με ψήφους εννέα (9) κατά { Βέττας Δημήτριος – Οικονόμου Χρήστος – Χριστοδούλου Κων/νος-Κατσικονούρης Δημήτριος – Πρεμέτης Ιωάννης – Τσιούμας Νικόλαος – Λυρίτσης Ηλίας Ζαργάνης Ευάγγελος – Καραγεώργος Αθανάσιος} και δύο (2) υπέρ {Χρονόπουλος Ιωάννης – Καρακώστας Κων/νος} δεν εγκρίνει την αριθμ. 9476/03-07-2013 αίτηση της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ‘’VODAFONE’’ για κατασκευή δικτύου οπτικών ινών εκτός του σχεδίου πόλης της Στυλίδας στη περιοχή ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ                              ΤΥ

- Διαφήμιση -

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. οταν καποιος ψηφιζει κατα, το δικαιολογει? η παντα ειμαστε αρνητικοι σε οποια τεχνολογικη εξελιξη……..αραγε οι ανωτερω κυριοι γνωριζουν τι ειναι οι οπτικες ινες……

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Η έναρξη του χειμώνα με τα Νικολοβάρβαρα και οι Άγιοι του Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με την ελληνική λαϊκή παράδοση η έναρξη του χειμώνα και οι καιρικές μεταβολές συσχετίζονται με το εορτολόγιο της...
- Διαφήμιση -
Σκάρλας • Moto Service

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων