0
Δημοσιεύτηκε 24 Ιούλ 2013, 00:02   /   ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 
 

Στυλίδα:Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου με χρηματοδότηση από τη Γεν.Γραμ.Αθλητισμού

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 105
Ημ/νία Πρωτοκόλλου : 22/7/2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αριθμός – Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥ 354 – 4/7/2013
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Α Ν Α Λ Η Ψ Η Σ  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η Σ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 «Περί
Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
β) Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87/Α).
γ) Του νόμου 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).
δ) Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους  Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΝ17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των  Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).
ε) Του νόμου………………………………………………………..( ή του προεδρικού διατάγματος ή οποιασδήποτε κανονιστικής διοικητικής πράξης προβλέπει ρητά ή έμμεσα τη συγκεκριμένη δαπάνη).
2. Την ανάγκη για Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου τύπου Τ11Β. Χρηματοδότηση Γ.Γ.Α..
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ Euro και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ Λεπτά ( 136.654,71 ) σε βάρος του ΚΑ 70.7311.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου τύπου Τ11Β. Χρηματοδότηση Γ.Γ.Α..

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι για την ανωτέρω δαπάνη ύψους
ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ Euro και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ Λεπτά (136.654,71)
υπάρχει πίστωση στον ΚΑ 70.7311.0001 του προϋπολογισμού έτους 2013


Niki Giannoulidou