0
Δημοσιεύτηκε 26 Οκτ 2012, 07:26   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Εγκληματικότητας του Δήμου Στυλίδας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2713/1999 (ΦΕΚ Α 89/30-4-1999) σε κάθε δήμο
με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων συνιστάται Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της
Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.).
Σε περιοχές με ιδιαίτερες ανάγκες είναι δυνατόν να συνιστώνται τέτοια συμβούλια και ανά δημοτικό διαμέρισμα. Τα γενικότερα θέματα που αφορούν τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων και τη συνεργασία τους με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ενώ η σύσταση και λειτουργία του κάθε Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου Δημάρχου, ύστερα από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Το ανωτέρω Συμβούλιο αποτελείται από επιστήμονες και λειτουργούς που διαμένουν στην
περιφέρεια του Δήμου και διαθέτουν ειδικές γνώσεις στον τομέα της εγκληματικότητας, όπως
δικαστικούς λειτουργούς, εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, αστυνομικούς,
κοινωνικούς λειτουργούς και ιατρούς, καθώς και εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων και κοινωνικών
φορέων. Τα μέλη του Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των πέντε (5) ή περισσότερα των
έντεκα (11), ορίζονται για τρία (3) χρόνια και η θέση τους είναι τιμητική και άμισθη.
Έργο του ως άνω Συμβουλίου είναι η κατάρτιση προγράμματος πρόληψης της εγκληματικότητας στη δημοτική ή κοινοτική περιφέρεια αρμοδιότητάς του, η διατύπωση γνώμης επί σχετικών ερωτημάτων του Δημάρχου ή των τοπικών κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, η συνεργασία με τα αντίστοιχα Συμβούλια όμορων Δήμων, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, η συνεχής, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωση των κατοίκων, καθώς και η εκδήλωση κάθε άλλης σχετικής δραστηριότητας.

Με την αριθμ. 147/2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είχε συγκροτηθεί το εν λόγω Συμβούλιο
για το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Με το υπ’αριθμ. 3002/4/4-α΄/01-06-2012 έγγραφό της, η Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας μας
επισημαίνει την αναγκαιότητα συγκρότησης Τοπικού Συμβουλίου πρόληψης Εγκληματικότητας.
Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Στυλίδας στη συνεδρίαση της 21ης  Σεπτεμβρίου  2012 μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την σχετική εισήγηση , κατά πλειοψηφία αποφάσισε και πρότεινε την συγκρότηση 7μελούς Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Εγκληματικότητας του Δήμου Στυλίδας για την επόμενη τριετία, μειοψηφούντων των Δ.Σ. Οικονόμου Χρήστου, Παπαδή Νικολάου και Μπερτσιμά Δημητρίου οι οποίοι ήσαν αντίθετοι, αποτελούμενο από τους εξής:

1. Καρακώστα Κων/νο (Δημοτικός Σύμβουλος-Αστυνομικός)
2. Κατσικονούρης Δημήτριος ( Δημοτικός Σύμβουλος- Δάσκαλος)
3. Διαμαντής Νικόλαος (Ιατρός Κ.Υ. Στυλίδας)
4. Χριστοπούλου Αλεξάνδρα (Δασκάλα-Κοινωνική Λειτουργός Κ.Υ. Στυλίδας)
5. Κουτσούκου Πολυξένη (Ψυχολόγος)
6. Γρηγορίου Κων/νος (Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Στυλίδας)
7. Τριανταφυλλοπούλου Ευρυδίκη (Πρόεδρος Τ.Κ. Πελασγίας)


Niki Giannoulidou