0
Δημοσιεύτηκε 29 Ιούν 2012, 09:17   /   ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 
 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ!!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

IMG 0735 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 92Απόσπα

σμα από το αριθ. 14 πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής

Θέμα: Ανάκληση της υπ αριθ. 72/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ∆. Στυλίδας και ακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων και επεξεργασία λυμάτων παραλιακών οικισμών ∆ήμου Στυλίδας της Πράξης «∆ιαχείρηση λυμάτων παραλιακής ζώνης Καραβομύλου-Ραχών»

Στη Στυλίδα σήμερα στις 25 Ιουνίου 2012 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 6.30μμ ,συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου η Oικονομική Επιτροπή Στυλίδας, ύστερα από τη 10432/22-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου- ∆ημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

(Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι ο εν λόγω διαγωνισμός που λήγει στις 17-7-2012 πρέπει να ανακληθεί και να προκηρυχθεί ξανά σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/1048/2012)

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΑ
Απόστολος Γκλέτσος ∆ήμαρχος 
–ΠρόεδροςΙωάννης Χρονόπουλος
Αθανάσιος Καραγεώργος
Ευάγγελος Κωστόπουλος
Κωστούλα Βρυνιώτη- Κατράνη
Νικόλαος Παπαδής
ΘΕΜΑ 
1ον (κατεπείγον)Ο Πρόεδρος-∆ήμαρχος εισηγήθηκε το θέμα και είπε τα εξής :

Με την υπ’ αριθμ. 72/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ∆. Στυλίδας εγκρίθηκε:

Α) ο Φάκελος Έργου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου του N.3316/05 της μελέτης: Αποχέτευση ακαθάρτων και επεξεργασία λυμάτων παραλιακών οικισμών ∆ήμου Στυλίδας της Πράξης «∆ιαχείριση λυμάτων ευρύτερης παραλιακής ζώνης Καραβομύλου-Ραχών» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.

β) τα τεύχη του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: Αποχέτευση ακαθάρτων και επεξεργασία λυμάτων παραλιακών οικισμών ∆ήμου Στυλίδας της Πράξης «∆ιαχείριση λυμάτων ευρύτερης παραλιακής ζώνης Καραβομύλου-Ραχών», προϋπολογισμού €672.265,22 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, όπως συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήμου Στυλίδας, έπειτα και από τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου ∆ημοσίων Έργων σύμφωνα με το άρθρο του νόμου Ν.3316/05 και με βάση το άρθρο παρ. 5β του Ν. 3316/05.

ΑΠΟΝΤΕΣ Χαράλαμπος Πετεινός

Σύμφωνα με το άρθρο της προκήρυξης «Η Προϊσταμένη Αρχή δικαιούται, με αιτιολογημένη απόφασή της, να ανακαλέσει την Προκήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσμα πριν ή μετά την κατακύρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 7, εφαρμοζόμενη σε συνδυασμό με την παρ. 12 του άρθρου του Ν.3316/05».

Ο ∆ήμος Στυλίδας κατέθεσε Προκαταρκτικό Περιβαλλοντικό Προσδιορισμό ΕΕΛ οικισμών Ραχών, Παραλίας Ραχών, Καραβομύλου και Αχινού (Π.Π.Π.Α.) στην αρμόδια υπηρεσία (Τμ. Περιβ/κού και Χωρικού Σχεδιασμού της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Γ/κης ∆/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας). Η υποβολή του εν λόγω φακέλου αναφέρεται στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδομένων. Βάσει του υπ’ αριθμ. 2548/105538/13-6-2012 εγγράφου της ως άνω υπηρεσίας κοινοποιήθηκε στο ∆ήμο Στυλίδας έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδομίας του ∆. Λαμιέων σύμφωνα με το οποίο η προτεινόμενη θέση της ΕΕΛ βρίσκεται σε απόσταση 400μ περίπου από το όριο του πλησιέστερου οριοθετημένου οικισμού (Αχινός). Ως εκ τούτου το Τμ. Περιβ/κού και Χωρικού Σχεδιασμού ενημέρωσε το ∆. Στυλίδας ότι δεν είναι δυνατή η περιβαλλοντική αδειοδότηση της προτεινόμενης θέσης της ΕΕΛ βάσει των διατάξεων του Ν.4014/2011 και λόγω του γεγονότος ότι η απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό (Αχινός) είναι 400μ και όχι μεγαλύτερη από 500μ όπως ορίζεται βάσει της αρ. οικ. 3137/191/Φ.15/1048/2012 ΚΥΑ.

Με βάση τη μη περιβαλλοντική αδειοδότηση της προτεινόμενης θέσης της ΕΕΛ συντρέχουν λόγοι ανάκλησης της Προκήρυξης. Ως εκ τούτου καλείται η Οικονομική Επιτροπή του ∆. Στυλίδας να αποφασίσει σχετικά με την ανάκληση της υπ’ αριθμ 72/2012 Απόφασής της και την ακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού της μελέτης: Αποχέτευση ακαθάρτων και επεξεργασία λυμάτων παραλιακών οικισμών ∆ήμου Στυλίδας της Πράξης «∆ιαχείριση λυμάτων ευρύτερης παραλιακής ζώνης Καραβομύλου-Ραχών».

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ Αφού άκουσε τον Πρόεδρο της και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα 1.- Θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον

2.- Εγκρίνει την ανάκληση της υπ’ αριθμ 72/2012 Απόφασής της και την ακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού της μελέτης: Αποχέτευση ακαθάρτων και επεξεργασία λυμάτων παραλιακών οικισμών ∆ήμου Στυλίδας της Πράξης «∆ιαχείριση λυμάτων ευρύτερης παραλιακής ζώνης Καραβομύλου-Ραχών».

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

Ο ∆ήμαρχος –Πρόεδρος Απόστολος Γκλέτσος

Τά μέλη
Ι. Χρονόπουλος

Α. Καραγεώργος
Ε. Κωστόπουλος
Κ. Βρυνιώτη- Κατράνη Ν. Παπαδής 


atrevlas

 
atrevlas