0
Δημοσιεύτηκε 10 Φεβ 2015, 08:00   /   ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 
 

Δήμος Στυλίδας:Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προς:

Μέλη ∆.Ε.∆ ∆ήµου Στυλίδας
Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο ∆ηµαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, την 11η Φεβρουαρίου 2015 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 µ.µ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

Θέµα 1o: «Γνωµοδότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (2014-2019) του ∆ήµου Στυλίδας (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010)».

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Ε.∆.
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Niki Giannoulidou