Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2024
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA

Δ.Σ.Δήμου Στυλίδας:Τι προβλέπει ο κανονισμός για τις αναβολές των συνεδριάσεων & για τις υποχρεώσεις των Δημοτικών Συμβούλων.

ΑΙΘΟΥΣΑ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣΜετά από 2 συνεχόμενες αναβολές της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Στυλίδας λόγω έλλειψης απαρτίας  ( η πρώτη ήταν προγραμματισμένη για τις 9 Αυγούστου   και η δεύτερη για τις 6 Σεπτεμβρίου),πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα εκ νέου συνεδρίαση.

Διαβάστε παρακάτω τι προβλέπει ο κανονισμός που έχει εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών τόσο για τις αναβολές των συνεδριάσεων όσο και για τις υποχρεώσεις το Δημοτικών Συμβούλων

Άρθρο 6

Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων

 1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα μέλη του οργάνου να μετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη ή η μη έγκαιρη κλήση     θεραπεύονται μόνον με την προσέλευση και τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του μη κληθέντος.
 2. Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του, χωρίς να υπολογίζεται ο δεκαδικός αριθμός, δηλ. όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα απόντα μέλη του χωρίς να υπολογίζονται οι τυχόν κληθέντες και παριστάμενοι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων.
 3. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.
 4. Το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση, που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία σε όλες τις περιπτώσεις που μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές θέσεις να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή με τη λήξη του χρόνου της αργίας.
 5. Για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου η απαρτία και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ΚΔΚ.
 6. Τα μέλη του Συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και  αν ακόμα αποχωρήσουν, μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται  στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
 7. Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Εάν κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας προκύπτει δεκαδικός αριθμός άνω του ημίσεως της μονάδας, αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Για τη λήψη απόφασης που αφορά τοπικό διαμέρισμα στον αριθμό των  ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης αυτής προσμετράται και η ψήφος του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου, που συμμετέχει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 95, παρ. 7 ΚΔΚ.

Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

Αν μέλος του συμβουλίου αρνηθεί να ψηφίσει ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.

Ο Δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται νομίμως, χωρίς ο αναπληρωτής του να στερείται του δικαιώματος ψήφου, κατά τη λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο.

 1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται οι σύμβουλοι ονομαστικά και τάσσονται υπέρ της μιας ή της άλλης διαμορφωθείσας πρότασης.

Αποφάσεις που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος, είναι άκυρες.

 1. Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να διακοπεί με απόφασή του και να συνεχιστεί σε άλλη συνεδρίαση, όταν λόγω της σοβαρότητας και της φύσης των θεμάτων παρατείνεται η συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η συζήτηση των θεμάτων αυτών άρχισε και τελείωσε κατά την τελευταία αυτή συνεδρίαση, αφού πρώτα ο Πρόεδρος ενημερώσει το σώμα για τα όσα συζητήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση.

 

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Δημοτικών Συμβούλων

 1. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας τους τον Πρόεδρο. Έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, και να εκτελούν τα καθήκοντά που τους έχουν ανατεθεί με επιμέλεια.
 2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών και κατοίκων του δήμου. Μεριμνά κατά την άσκηση των καθηκόντων του για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης.
 3. Ο Δημοτικός Σύμβουλος οφείλει  να εξοφλεί τυχόν οφειλή του προς το Δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 ΚΔΚ μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής.
 4. Αν ένας Σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος οφείλει να ενημερώσει για αυτό το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος μπορεί να τον θέσει σε αργία με απόφαση του και, σε περίπτωση υποτροπής, να τον κηρύξει έκπτωτο.
 5. Αν ένας Σύμβουλος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του δημοτικού συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας τον κηρύσσει έκπτωτο.
 6. Δημοτικός Σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση λήψης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Ο Δημοτικός Σύμβουλος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να ενημερώσει το σώμα για το κώλυμα αυτό και να απέχει τόσο κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος όσο και κατά τη λήψη της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση είναι άκυρη. Ο Σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143 του ΚΔΚ.
  1. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση, τουλάχιστον μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
  2.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να καταθέτουν γραπτές ερωτήσεις, προς το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο, ανάλογα με το θέμα, Αντιδήμαρχο, οι οποίες απαντώνται εγγράφως ή προφορικώς εντός μηνός.
  3. Δημοτικοί Σύμβουλοι που είναι αντιδήμαρχοι, μέλη δημαρχιακής επιτροπής, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή επιχειρήσεων ΟΤΑ ή Συνδέσμων οφείλουν, κάθε χρόνο, κατά το διάστημα της θητείας τους και για τρία χρόνια μετά τη λήξη της να υποβάλλουν στον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3213/ 2003.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Στυλίδας είναι τα εξής (αν και σε κάποια από αυτά θα γίνει σήμερα μόνο ειδική μνεία όπως προβλέπεται στον παραπάνω κανονισμό):

Θέμα 1ο: 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2013
Θέμα 2ο: 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2013
Θέμα 3ο: 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2013
Θέμα 4ο: Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Στυλίδας για το έτος 2014 και εφεξής
Θέμα 5ο: Έγκριση παράτασης γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κλειστών  αγωγών άρδευσης Σπαρτιάς»
Θέμα 6ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή κλειστών αγωγών άρδευσης Σπαρτιάς»
Θέμα 7ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών
Θέμα 8ο: Αίτηση Χαμηλού Γεωργίου για αποκατάσταση δημοτικής οδού στην Τ.Κ Παραλίας Ραχών έμπροσθεν  της οικίας του
Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως πολιτιστικού Συλλόγου “Η ΣΠΑΡΤΙΑ”
Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Πολύζου Ευάγγελου (εκμίσθωση αιγιαλού με δημοπρασία)
Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Λεωνίδα Στεργίου (εκμίσθωση αιγιαλού με δημοπρασία)
Θέμα 12ο: Παραχώρηση Χρήσης Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκερασιάς
Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή Βεβαιωμένου Εσόδου (Τέλη Ύδρευσης)
Θέμα 14ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Δ.Ε
Πελασγίας (έμπροσθεν ιδιοκτησίας Σιάννου)
Θέμα 15ο: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αναστασίου Βασίλειο (εκμίσθωση αιγιαλού με δημοπρασία)
Θέμα 16ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ. 9476/3-7-2013 αιτήσεως της εταιρείας VODAFON
Θέμα 17ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης “Μελέτη δικτύου αποχέτευσης προμελέτη βιολογικού
καθαρισμού στο Δ.Δ. Γλύφας” Θέμα 18ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Γλύφας Δήμου
Στυλίδας της Πράξης «Διαχείριση λυμάτων ευρύτερης παραλιακής ζώνης Καραβομύλου-Ραχών»
Θέμα 19ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Πλακόστρωση – Διαμόρφωση Αγίας Αικατερίνης»
Θέμα 20ο: Λήψη απόφασης για πλακόστρωση πεζοδρομίου του κ. Καραπέτσα Νικόλαου
Θέμα 21ο: Λήψη απόφασης περί πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ Μπαλατσού Γεώργιου
Θέμα 22ο: Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
Θέμα 23ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση αναγνώρισης υπάρχουσας υφιστάμενης οδού Κουτσοκέρα
κατόπιν τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο Ο.Τ 183
Θέμα 24ο: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Πολύζου-Τερνιώτη Ο.Ε (εκμίσθωση αιγιαλού με δημοπρασία)
Θέμα 25ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2013 και του ετήσιου προγράμματος Δράσης
Θέμα 26ο: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Δημητρίου Γεωργίου Ζέρβα & Ελευθερίας Νικ. Γκλέτσου για τομή
οδοστρώματος
Θέμα 27ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ.4382/8-4-2013 αίτησης της κας Καλλιώρα Μαρίας
Θέμα 28ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ.3086/2013 αιτήσεως της κας Λεμονιάς Παλιαλέξη
Θέμα 29ο: Λήψη απόφασης για προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Ηλεκτροφωτισμός
περιβάλλοντος χώρου του δημοτικού αναψυκτηρίου Γλύφας» Δήμου Στυλίδας
Θέμα 30ο: Χορήγηση ανώτατου αριθμού αδειών Λαϊκών Αγορών (παραγωγικών και επαγγελματικών), του Δήμου Στυλίδας για το έτος 2014

stilida.com

 

 

- Διαφήμιση -

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Για τις αδικαιολόγητες απουσίες:
  Άρθρο 68 παρ. 5
  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή νομιμότητας……..
  Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
  ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΝΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΚΑΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων