0
Δημοσιεύτηκε 17 Νοέ 2014, 15:31   /   ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 
 

Η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε εγκύκλιο απαλλαγής των Ιερών Ναών από τα ανταποδοτικά τέλη των Ο.Τ.Α.

synodiko ekklisaki ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ Στις 11 Νοεμβρίου 2014 η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε Εγκύκλιο με την οποία οι Ιεροί Ναοί απαλλάσσονται από τα ανταποδοτικά τέλη (φωτισμού, καθαρισμού, αποχετεύσεως κ.ο.κ.)

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Ἀριθμ Πρωτ. 5644
Διεκπ. 2610
Ἀθήνῃσι 11ῃ Νοεμβρίου 2014

Μέ τή νέα διάταξη τοῦ ἄρθρου 46 παρ. 2 τοῦ Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α΄ 223/7.10.2014) οἱ Ἱεροί Ναοί ἀπαλλάσσονται, ἐν ὄψει τῆς μικρῆς ἐπιβαρύνσεως τῶν Ο.Τ.Α. ἀπό τήν λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀπό τά διάφορα ἀνταποδοτικά τέλη (φωτισμοῦ, καθαρισμοῦ, ἀποχετεύσεως κ.λπ.), τά ὁποῖα οἱ Ὀργανισμοί Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως ἔχουν καθορίσει σέ βάρος τῶν δημοτῶν τους δυνάμει κανονιστικῶν τους ἀποφάσεων. Κατά τήν οἰκεία διάταξη προβλέπεται ὅτι :
«2. Στην παρ. 2 του άρθρου 82 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α΄ 171), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 1416/1984 (Α΄ 18) απα-λείφεται η περίπτωση β.».

Οἱ ἐπίμαχες διατάξεις τοῦ ἄρθρου 82 παρ. 1 καί 2 τοῦ Βασιλικοῦ Διατάγματος τῆς 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ Α΄ 171/20.10.1958), ὅπως ἀντικαταστάθηκαν διά τοῦ ἄρθρου 60 τοῦ ν. 1416/1984 (Α΄ 18), στίς ὁποῖες ἀφορᾶ ἡ παραπάνω νέα διάταξη, ὅριζαν ὅτι :

«1. Απαλλάσσονται από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος, δικαίωμα και εισφορά : α) το ελληνικό δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, β) οι ιεροί ναοί και γ) εκείνοι οι οποίοι έχουν φορολογικές απαλλαγές και συμβάσεις που έχουν συνάψει με το δημόσιο, εφόσον οι συμβάσεις αυτές κυρώθηκαν με νόμο και αναφέρουν ρητά την απαλλαγή από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

2. Από τα ανταποδοτικά τέλη, που επιβάλλουν οι δήμοι και οι κοινότητες, δεν απαλλάσσονται αυτοί που αναγράφονται στις περιπτ. β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου καθώς και το ελληνικό δημόσιο από το τέλος ύδρευσης.»
Μέ τήν ἀπαλοιφή τῆς περιπτώσεως β΄ ἀπό τήν παράγραφο 2 τοῦ ἄρθρου 82 τοῦ ἀνωτέρω Βασιλικοῦ Διατάγματος, παύουν νά ἐξαιροῦν-ται οἱ Ἱεροί Ναοί ἀπό τήν ἀπαλλαγή ἀπό τά ἀνταποδοτικά τέλη.
Σημειώνεται ὅτι ἡ ἀπαλλαγή αὐτή ἀφορᾶ στό ἐμβαδόν τῶν Ἱερῶν Ναῶν μέ τούς ὑποστηρικτικούς χώρους τοῦ Ναοῦ (οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν ἑνιαῖο ἀρχιτεκτονικό σύνολο μέ τόν Ναό), ἀνεξαρτήτως τῆς νομικῆς μορφῆς, τήν ὁποία ἔχει τό νομικό πρόσωπο, στό ὁποῖο ἀνήκει ὁ Ἱερός Ναός.

Συνεπῶς ἀπαλλάσσονται : Οἱ Ἱ. Ναοί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων, οἱ Ἱ. Ναοί τῶν Ἐνοριῶν (Ἐνοριακοί, Παρεκκλήσια – ἐντός σχεδίου πόλεως ἤ οἰκισμοῦ, Ἐξωκκλήσια – Ναοί ἐκτός σχεδίου πόλεως ἤ οἰκισμοῦ), οἱ Ἱ. Ναοί τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων, οἱ Ἱ. Ναοί τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων, οἱ Ἱ. Ναοί τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων, οἱ Ἱ. Ναοί τῶν ἐκκλησιαστικῶν Μουσείων.

Πρέπει συνεπῶς νά ὑποβληθεῖ σχετική αἴτηση τοῦ οἰκείου ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου πρός τήν ὑπηρεσία δημοτικῶν προσόδων τοῦ οἰκείου Ο.Τ.Α., ὥστε νά τύχει ἀπαλλαγῆς ὁ Ἱερός Ναός.
Ἐπιπλέον, ὑπενθυμίζεται, πρός διενέργεια σχετικοῦ ἐλέγχου στούς λογαριασμούς ΔΕΗ, ὅτι μέχρι σήμερα κατά νόμον ἀπαλλάσσονται τοῦ Τέλους Ἀκίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) δυνάμει τοῦ ἄρθρου 24 παρ. 7 τοῦ Ν. 2130/1993 (ΦΕΚ Α΄ 62/23.4.1993): α) τά Ν.Π.Δ.Δ. (ἑπομένως, ὅλα τά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 4 τοῦ Ν. 590/ 1977, Μητροπόλεις, Μονές, Ἐνορίες κ.λπ.), β) τά «Θρησκευτικά γενικά ἱδρύματα», γ) τά νομικά πρόσωπα πού δέν ἔχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ἐφ’ ὅσον ἐπιδιώκονται ἀπό αὐτά ἀποδεδειγμένα σκοποί ἐθνωφελεῖς ἤ θρησκευτικοί ἤ σέ εὐρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ἤ ἐκπαιδευτικοί ἤ καλλιτεχνικοί ἤ κοινωφελεῖς ἤ ἐκκλησιαστικοί (ἑπομένως, ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα, Προσκυνήματα καί Μουσεῖα).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

 


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou