Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δ.Δ. Στυλίδας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Στυλίδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) Δ.Δ.ΣΤΥΛΙΔΑΣ»προϋπολογισμού 390.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Με το προτεινόμενο έργο θα γίνει αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. Στυλίδας στην θέση ‘’Σπηλιά’’ της Τ.Κ. Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας. Η συνολική έκταση του Χ.Α.Δ.Α. ανέρχεται σε 52,5 στρέμματα. Λόγω του τρόπου διάθεσης τα απορρίμματα έχουν διασπαρεί σε όλη την έκταση του Χ.Α.Δ.Α. Εντός του Χ.Α.Δ.Α. και επί του φυσικού ανάγλυφου έχει διαμορφωθεί ένα επίχωμα με τον κύριο όγκο των απορριμμάτων 8,37 στρ. σε κάτοψη, Η έκταση του Χ.Α.Δ.Α. είναι ιδιοκτησία του Δήμου Στυλίδας.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

(α) χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων και συγκέντρωσης τους σε μικρότερη έκταση (β) χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου (γ) κατασκευή έργων τελικής κάλυψης , (δ) έργα διαχείρισης ομβρίων , (ε) έργα φυτοκάλυψης , (στ) σύστημα παθητικής απαγωγής βιοαερίου, (ζ) λοιπά συνοδευτικά έργα, όπως περίφραξη.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό 151.813,01€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 118.643,87€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

γ) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 22.227,66€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

δ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟ με προϋπολογισμό 18.523,05€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 311.207,59 € (χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ).

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 31, ΤΚ 35300 μέχρι τις 26/07/2012

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2238350120, FAX επικοινωνίας 2238024688, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Τσαντίκος Χρήστος

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/07/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (σε ακέραιες μονάδες) με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α2, 1η και 2η για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και στις τάξεις Α2, 1η ανεξαρτήτως έδρας και 2η τάξη για εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα εντός νομού ή γειτονικού για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι  εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. ΑΔΑ: Β41ΡΩ1Ζ-ΙΤΑ

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

2.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις τάξεις Α2, 1η και 2η για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και στην A1 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, σύμφωνα με τους περιορισμούς περί κατωτάτων ορίων και με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.224,15 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Στυλίδας και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου τέσσερις (4) μήνες.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ).

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας

Σχετικό link :http://www.stylida.gr/media/files/perildiakyrxada.pdf

 

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Το «Panic Button» χορηγείται πλέον σε κάθε ενήλικο θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σε...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -