0
Δημοσιεύτηκε 24 Οκτ 2012, 04:12   /   ΥΓΕΙΑ
 
 

ΕΟΠΥΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ


 

Για πρώτη φορά ο ΕΟΠΥΥ καθορίζει ,με εγκύκλιο του που αφορά την λειτουργίασταθμώνπροστασίας μάνας παιδιού και εφήβου, την καταγραφή προληπτικών ελέγχων προκειμένου να γίνει διάγνωση δυσλιπιδαιμιών στα παιδιά και τους εφήβους με σκοπό την πρόληψη καρδιοπαθειών στην ενήλικη ζωή.

Ο ΕΟΠΥΥ επίσης καθορίζει την λειτουργία των παραπάνω σταθμών και τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούν.

Ακολουθεί η εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ.

Στα πλαίσια της λειτουργίας των Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβου, o ΕΟΠΥΥ γνωρίζει ότι: Οι Σταθμοί Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου είναι δομές Προληπτικής Ιατρικής που σκοπό έχουν τη διασφάλιση και προάσπιση της υγείας όλων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ εγκύων, βρεφών – παιδιών και Εφήβων.
Στεγάζονται σε ανεξάρτητους και ειδικά διαμορφωμένους χώρους ισογείου ή 1ου ορόφου, με ξεχωριστή είσοδο και αίθουσα αναμονής από τα υπόλοιπα ιατρεία της Μονάδας Υγείας,λειτουργούν σε πρωινό ωράριο και παρέχουν υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής μόνο σε υγιή άτομα. Δεν επιτρέπεται, η συστέγαση (εντός του ιδίου χώρου) του Σ.Π.Μ.Π. & Ε. με άλλα ιατρεία στα οποία προσέρχονται ασθενείς.
Στελεχώνονται απαραίτητα από Παιδίατρο, Μαιευτήρα-Γυναικολόγο και Επισκέπτες/τριες Υγείας. Σε ορισμένους Σταθμούς υπηρετούν Οδοντίατροι (για το ιατρείο προληπτικής οδοντιατρικής) και Μαίες (για το πρόγραμμα Ανώδυνου Τοκετού).
Για την ομαλή λειτουργία και επίτευξη των στόχων του Σταθμού ιδανικό θα ήταν οι γιατροί να τοποθετούνται στη θέση αυτή μόνιμα. Στην περίπτωση όμως που αυτό δεν είναι δυνατόν, η εναλλαγή των ιατρών να μη γίνεται σε διάστημα λιγότερο του έτους.
Στους Σ.Π.Μ.Π. & Ε. τηρείται Ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο Μητρώο στο οποίο καταγράφονται οι προσερχόμενοι έγκυοι, βρέφη, παιδιά και έφηβοι (ονοματεπώνυμο, Ταχ. Δ/νση, αριθ. τηλεφώνου, ηλεκτρονική Δ/νση, ημερομηνία προσέλευσης, λόγος προσέλευσης, αποτελέσματα ελέγχων και μετρήσεων).
Σε κάθε προσερχόμενο δίνεται ένας Οικογενειακός και ένας Ατομικός αριθμός, ο οποίος
αναγράφεται στο βιβλιάριο ασθενείας και στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
Στο ΜΗΤΡΩΟ του Σταθμού καταγράφονται:
• Οι σωματομετρήσεις (βάρος, ύψος, περίμετρος κεφαλής, αρτηριακή πίεση) των προσερχόμενων ανάλογα με την κατηγορία τους (έγκυοι, βρέφη, παιδιά & έφηβοι)
• οι εμβολιασμοί (εγκύων, βρεφών, παιδιών & εφήβων) ανά είδος εμβολίου και ανά ασφαλισμένο
• οι βεβαιώσεις κυοφορίας
• οι προληπτικοί έλεγχοι
• στατιστικά στοιχεία εσωτερικής και εξωτερικής Υπηρεσίας (των Επισκεπτών Υγείας).
Στο Μαιευτικό – Γυναικολογικό Ιατρείο του Σ ταθμού π ροσέρχονται ο ι έ γκυοι μετά από τη διαπίστωση της εγκυμοσύνης τους και παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα
(προγεννητικό έλεγχο, εξετάσεις, φάρμακα, αναρρωτικές άδειες, βεβαίωση κυοφορίας, συμβουλές διατροφής, μητρικού θηλασμού κ.α.) επίσης για κάθε έγκυο τηρείται ιστορικό και καταγράφεται η πορεία της εγκυμοσύνης της.
Οι έγκυοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα Ανώδυνου Τοκετού απευθύνονται για ραντεβού στη Μαία που λειτουργεί το πρόγραμμα. Στην περίπτωση που στο
συγκεκριμένο Σταθμό δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα ανώδυνου τοκετού θα υποδεικνύεται στην έγκυο το πλησιέστερος Σταθμός που διαθέτει πρόγραμμα.
Στο Παιδιατρικό Ιατρείο προσέρχονται βρέφη και παιδιά (εμβολιασμοί, παρακολούθηση ανάπτυξης βρεφών & παιδιών, σωματομετρήσεις, προληπτικά προγράμματα, εγγραφή παιδιών σε κατασκηνώσεις, Παιδικούς Σταθμούς, Νηπιαγωγείο, Α΄ Δημοτικού, συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου
Υγείας μαθητή, συμβουλές διατροφής, αντιμετώπιση ιατροκοινωνικών προβλημάτων κ.α.).
Το Ιατρικό (παιδίατρος-γυναικολόγος) και Υγειονομικό προσωπικό (Επισκέπτες/τριες Υγείας), στα πλαίσια της Προληπτικής Ιατρικής, μπορούν να εξυπηρετούν τους έφηβους για την ολοκλήρωση των εμβολιασμών τους, την εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων και την παροχή συμβουλών σε
θέματα που τους ενδιαφέρουν (π.χ. σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, παχυσαρκία, διατροφή, κάπνισμα, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κ.α.).
Στο Οδοντιατρικό Ιατρείο προσέρχονται παιδιά για αντιμετώπιση οδοντικών προβλημάτων.
Εφαρμόζεται πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής στην Α’ τάξη των Δημοτικών σχολείων της περιοχής τους από Οδοντίατρο και Επισκέπτη/τρια Υγείας.
Η παρακολούθηση των προσερχόμενων ατόμων συνεχίζεται και κατ΄ οίκον από τους Επισκέπτες/τριες Υγείας. Σκοπός των κατ΄ οίκον επισκέψεων είναι η σύνδεση του Σταθμού με την οικογένεια (παρακολούθηση προληπτικών προγραμμάτων, συμβουλές διατροφής, μητρικού θηλασμού, στοματικής υγιεινής, διακοπής καπνίσματος, πρόληψη παιδικών ατυχημάτων, διερεύνηση ιατροκοινωνικών προβλημάτων, έλεγχο των εμβολίων –εγκύων-βρεφών & εφήβων κ.α.).
Οι κατ΄ οίκον επισκέψεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας των Σ.Π.Μ.Π. & Ε. και προγραμματίζονται έτσι ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις εκείνες που υπηρετεί μόνο ένας Επισκέπτης/τρια Υγείας οι κατ΄ οίκον επισκέψεις πραγματοποιούνται μετά τη λήξη λειτουργίας των Ιατρείων και τη διευθέτηση των υπηρεσιακών θεμάτων του Σταθμού. Οι κατ΄ οίκον επισκέψεις αναγράφονται αναλυτικά σε βιβλίο που τηρείται στο Σταθμό (ημερήσιες επισκέψεις ανά Επισκέπτη Υγείας, ονοματεπώνυμο οικογένειας, κατηγορία περίπτωσης, ταχ. Δ/νσης, αριθ. τηλεφώνου).
Στις περιπτώσεις που σε κάποιο Σταθμό ο χρόνος αναμονής των τηλεφωνικών ραντεβού είναι μεγάλος, ο Διευθυντής της Μονάδας Υγείας θα ενισχύσει (όπου είναι εφικτό) το Παιδιατρικό Ιατρείο με επιπλέον Παιδίατρο προκειμένου να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι προσερχόμενοι ασφαλισμένοι.
Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας των Σ.Π.Μ.Π.& Ε., σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής έχει το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.
Οι Σ.Π.Μ.Π.& Ε. αποστέλλουν στατιστικά στοιχεία ανά μήνα εξάμηνο και έτος (κίνηση- προσερχόμενα άτομα, εμβολιασμών, προληπτικής οδοντιατρικής, κατ΄ οίκον επισκέψεων και ανώδυνου τοκετού)
Εμβολιασμός κατά της Φυματίωσης (Β.C.G.):
Το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκπονεί ετησίως πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της φυματίωσης (B.C.G.) στα Δημοτικά σχολεία, συστήνοντας εμβολιαστικά συνεργεία από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο συντονισμός του αντιφυματικού αγώνα και η προσυνεννόηση με τους εμπλεκόμενους Φορείς (Περιφέρειες, Δήμοι, Κέντρα Υγείας..) γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της εκάστοτε Περιφέρειας.
Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι εμβολιαστικά συνεργεία αντιμετωπίζουν έλλειψη σε εκπαιδευμένο προσωπικό με αποτέλεσμα ο εμβολιασμός των παιδιών στα σχολεία να μην
πραγματοποιείται και τα παιδιά να μένουν ανεμβολίαστα, οι Επισκέπτες/τριες Υγείας, που υπηρετούν στους Σ.Π.Μ.Π.&Ε. ή σε Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ στις οποίες δεν λειτουργεί Σταθμός, μπορούν να συμμετάσχουν στον αντιφυματικό εμβολιασμό (B.C.G.) που εφαρμόζεται στα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής τους.
Η συνεργασία μεταξύ Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ και Φορέων που διαθέτουν εμβολιαστικά συνεργεία (B.C.G.) θα γίνεται κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας Περιφέρειας, Δήμου ή Κέντρου Υγείας που θα γνωστοποιείται στη Διεύθυνσή μας και χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ.
Η Δ ιοίκηση τ ου Ε ΟΠΥΥ μ ε σ κοπό τ ην π ροάσπιση κ αι π ροαγωγή τ ης υ γείας τ ων ασφαλισμένων παιδιών και εφήβων ηλικίας από 3-18 ετών, για πρώτη φορά στους
Σ.Π.Μ.Π. & Ε. εφαρμόζει καταγραφή προληπτικών ελέγχων προκειμένου να γίνει διάγνωση δυσλιπιδαιμιών στα παιδιά και τους εφήβους με σκοπό την πρόληψη
καρδιοπαθειών στην ενήλικη ζωή.
Αναλυτικότερα:
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ:
Α. Παιδιά ηλικίας 3-15 ετών
Τα παιδιά προσέρχονται μέσω του συστήματος των τηλεφωνικών ραντεβού (184) ή όπως έχει καθοριστεί η προσέλευση των ασφαλισμένων, στον παιδίατρο του Σ.Π.Μ.Π. & Ε.
Απαιτούμενα μέσα υλοποίησης του ελέγχου:
1. Ζυγαριά
2. Αναστημόμετρο ή μεζούρα
3. Πιεσόμετρο
Στα παιδιά ηλικίας 3-15 ετών θα γίνεται:
• Συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επισυνάπτεται)
• μέτρηση αρτηριακής πίεσης και
• υπολογισμός του Δείκτη Μάζας Σώματος BMI (μέτρηση βάρους και ύψους), σχετικά διαγράμματα/καμπύλες ανάπτυξης.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα καταγράφονται στο Μητρώου του Σταθμού και στο Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού. Ο Επισκέπτης/τρια Υγείας δίνει επιπλέον οδηγίες/αγωγή υγείας για σωστή διατροφή (ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του παιδιού) και τονίζει τη σημασία και τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας του παιδιού και εν γένει όλης της οικογένειας.
Ο Παιδίατρος κάνει την ιατρική εξέταση και εκτίμηση των ευρημάτων και στις περιπτώσεις που χρειάζεται παραπέμπει το παιδί για περαιτέρω έλεγχο ή συστήνει συχνότερη παρακολούθηση, αναλόγως.
Τα παιδιά που έχουν ανάγκη περαιτέρω ελέγχου/παρακολούθησης, επισκέπτονται και κατ΄ οίκον οι Επισκέπτες Υγείας με σκοπό:
1. Την διαπίστωση πραγματοποίησης του ελέγχου και καταγραφή των αποτελεσμάτων.
2. Να ενημερώσουν την οικογένεια ώστε να κλείσουν νέο ραντεβού με το γιατρό για εκτίμηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου που είχε προταθεί στο παιδί.
3. Να ε υαισθητοποιήσουν κ αι να ενημερώσουν τ ην ο ικογένεια κ αι τ ο π αιδί γ ια τ α ο φέλη εφαρμογής των οδηγιών που τους έχουν δοθεί, τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας και την αναγκαιότητα συνέχισης του προγράμματος.
Στις περιπτώσεις όπου ΔΕΝ έχει γίνει παραπομπή για περαιτέρω έλεγχο, ορίζεται ημερομηνία επανελέγχου μετά από τρία (3) έτη.
Η ενημέρωση για επανέλεγχο θα γίνεται από τους Επισκέπτες/τρια Υγείας:
Α) Με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή
Β) Με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου ή
Γ) Τηλεφωνικά ή
Δ)Με κατ΄ οίκον επίσκεψη
Β. Παιδιά – Έφηβοι ηλικίας 15 – 18 ετών
Ο προληπτικός έλεγχος θα αφορά στη διάγνωση δυσλιπιδαιμιών με σκοπό την πρόληψη των καρδιοπαθειών. Πέραν της μέτρησης της αρτηριακής πίεσης και του υπολογισμού του Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) θα γίνεται και εργαστηριακός έλεγχος, σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ.
4086/21.2.2012 Γενικό Έγγραφο του ΕΟΠΥΥ και αφορά στους ασφαλισμένους που δεν έχουν εμφανίσει αντίστοιχο νόσημα.
Όλοι οι προσερχόμενοι ασφ/νοι ΕΟΠΥΥ ηλικίας 15 – 18 ετών σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. στ, του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας θα παραπέμπονται για εξετάσεις χοληστερόλης ολικής και κλασμάτων υψηλής και χαμηλής πυκνότητας καθώς και τριγλυκεριδίων (με 0% συμμετοχή του ασφαλισμένου) κάθε 5 χρόνια.
Η παραπομπή των ασφαλισμένων για τον συγκεκριμένο έλεγχο και για τις ηλικίες 17-18 ετών μπορεί να γίνει και από τον Παιδίατρο του Σταθμού ή σε άλλη περίπτωση θα γίνεται από ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο ή Καρδιολόγο της Μονάδας Υγείας.
Διαδικασία ελέγχου:
1. Ραντεβού με γιατρό μέσω του συστήματος των τηλεφωνικών ραντεβού ή όπως έχει καθοριστεί η προσέλευση των ασφαλισμένων στη Μονάδα Υγείας
2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου (επισυνάπτεται) από τον/την Επισκέπτη/τρια Υγείας
3. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης και υπολογισμός του Δείκτη Μάζας Σώματος BMI (μέτρηση βάρους και ύψους) από τον/την Επισκέπτη/τρια Υγείας
4. Έκδοση ηλεκτρονικού ή χειρόγραφου παραπεμπτικού για εκτέλεση των εξετάσεων χοληστερόλης ολικής και κλασμάτων υψηλής (HDL) και χαμηλής πυκνότητας (LDL) καθώς και τριγλυκερίδια (με 0% συμμετοχή του ασφαλισμένου).
5. Αναγραφή των παρακλινικών εξετάσεων και των αποτελεσμάτων αυτών στο ατομικό βιβλιάριο ασθενείας και στο ατομικό βιβλιάριο υγείας του παιδιού με ημερομηνία υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού σε ξεχωριστή σελίδα με την ένδειξη «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ».
6. Εκτέλεση των παραπάνω εξετάσεων στα Μικροβιολογικά Εργαστήρια του Οργανισμού.
Ο Δ/ντής της Μονάδας σε συνεργασία με το Σ.Π.Μ.Π. & Ε. και τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια θα καθορίσουν ώστε η αιμοληψία να γίνεται αυθημερόν ή το συντομότερο δυνατόν, με στόχο την αποφυγή της ταλαιπωρίας των συμμετεχόντων παιδιών στο πρόγραμμα.
7. Μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων ενημερώνεται ο ασφαλισμένος ώστε να κλείσει 2ο ραντεβού με το γιατρό για εκτίμηση των αποτελεσμάτων.
Τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου αξιολογούνται μόνο από τον ιατρό, ο οποίος σε σχέση με το ιστορικό, τα ευρήματα του Βιβλιαρίου Ασθενείας και την κλινική εξέταση κρίνει την αναγκαιότητα ή όχι της περαιτέρω παραπομπής του παιδιού.
Στις περιπτώσεις όπου ΔΕΝ έχει γίνει παραπομπή για περαιτέρω έλεγχο, ορίζεται ημερομηνία επανελέγχου μετά από 5 έτη.
Η ενημέρωση για επανέλεγχο θα γίνεται από τους Επισκέπτες/τριες Υγείας:
Α) Με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή
Β) Με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου ή
Γ) Τηλεφωνικά ή
Δ)Με κατ΄ οίκον επίσκεψη
Για την τήρηση του προληπτικού αιματολογικού ελέγχου ως προς το είδος των εξετάσεων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους την ευθύνη έχει ο παραπέμπων ιατρός.
Η άσκοπη και επαναλαμβανόμενη παραπομπή των ασφαλισμένων για προληπτικές εξετάσεις, δίδει το δικαίωμα στον Οργανισμό να επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Οι παραπάνω περιγραφόμενοι έλεγχοι μπορούν να εφαρμοστούν και από Μονάδες Υγείας που δεν λειτουργούν Σταθμοί με την συνεργασία των Επισκεπτών/τριών Υγείας και των εμπλεκόμενων ιατρών που υπηρετούν εντός των δομών του ΕΟΠΥΥ.
Οι Σ.Π.Μ.Π.& Ε. καθώς και Μονάδες Υγείας (που μπορούν να εφαρμόσουν τους παραπάνω προληπτικούς ελέγχους) θα τηρούν αρχείο καταγραφής όλων των συμμετεχόντων παιδιών ηλικίας από 3 έως και 18 ετών:
Θα καταγράφονται: ημερομηνία, Οικογενειακός και Ατομικός Αριθμός, ονοματεπώνυμο, φύλο, ταχ.Δ/νση, τηλέφωνο (σταθερό /κινητό), ηλεκτρονική Δ/νση, ημερομ. γέννησης του παιδιού, εθνικότητα και ημερομηνία επανελέγχου.
Από το τηρούμενο αρχείο θα αποστέλλονται (ανά εξάμηνο και έτος) στην Υπηρεσία μας στατιστικά στοιχεία (σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες) που θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εξετασθέντων παιδιών ανά ηλικία και φύλο και ο αριθμός αυτών που χαρακτηρίστηκαν λιποβαρή- φυσιολογικά- παχύσαρκα- υπέρβαρα, ο αριθμός των παιδιών που παραπέμφθηκαν για επανέλεγχο ή περαιτέρω έλεγχο ανά ηλικία και τα αποτελέσματα του
ελέγχου τους.
Οι Διευθυντές των Μονάδων Υγείας οφείλουν να προωθήσουν και να μεριμνήσουν ώστε να εφαρμοστούν (όπου είναι εφικτό) τα παραπάνω αναφερόμενα και ειδικά τα εφαρμοζόμενα για πρώτη φορά προγράμματα από τη Διοίκηση σε συνεργασία με το Υγειονομικό Προσωπικό των Σ.Π.Μ.Π.& Ε. και να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί.

ρεπορταζ:http://www.dikaiologitika.gr/


Niki Giannoulidou