0
Δημοσιεύτηκε 2 Οκτ 2013, 08:29   /   ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 
 

Παραχώρηση χώρου γραφείων στις Νηρηίδες Φθίας


ΝΗΡΗΙΔΕΣ ΦΘΙΑΣΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αρίθμ. 16/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 171/2013
ΘΕΜΑ: Επί αιτήσεως Αθλητικού Σωματείου “Νηρηίδες Φθιώτιδας” για παραχώρηση χώρου.

“…Το Αθλητικό Σωματείο «Νηρηίδες Φθιώτιδας» ζητά να του παραχωρηθεί χώρος στέγασης
προκειμένου να οριστεί σαν έδρα του σωματείου, κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό προκειμένου το
σωματείο να συνεχίσει να είναι ¨ενεργό πολιτικά¨.
Ο χώρος που μας υποδεικνύουν είναι η αίθουσα του πρώην νηπιαγωγείου που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Καλλικρατικού Δήμου.
Το συμβούλιο της Δ.Κ. Στυλίδας παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για τη στέγαση του ανωτέρω αθλητικού
σωματείου στο κτίριο του πρώην νηπιαγωγείου που βρίσκεται εντός του χώρου που στεγάζονται οι
υπηρεσίες του Καλλικρατικού Δήμου.
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 34/2013 απόφαση του συμβουλίου της Δ.Κ. Στυλίδας, ομόφωνα
Αποφασίζει
Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση αίθουσας στους χώρους του θεάτρου «Μαρία Κάλλας» στο Πάρκο του Λαού, στο Αθλητικό Σωματείο «Νηρηίδες Φθιώτιδας»  “


Niki Giannoulidou