0
Δημοσιεύτηκε 2 Οκτ 2013, 08:53   /   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 

Με 25.288,74 € χρηματοδοτούνται τα σχολεία του Δήμου Στυλίδας

lykeio stylidas 2 300x170 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 16/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 170/2013
ΘΕΜΑ: Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών έτους 2013

“…O Πρόεδρος ανακοίνωσε το θέμα και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρονόπουλο Ιωάννη ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση της Ο.Υ. του Δήμου η οποία έχει ως εξής :

Mε την υπ΄αριθμ. 34466/30-8-2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών κατανεμήθηκαν στο δήμο μας συνολικά 25.326,73 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το έτος 2013. Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων , μέσω του οποίου
έγινε η κατανομή, αφού παρακράτησε δικαιώματα σε ποσοστό 1,5 %ο μας απέδωσε συνολικά
25.288,74 €.
Μετά από συνεννόηση με τους εκπροσώπους των δύο σχολικών επιτροπών και ύστερα από
δική τους υπόδειξη, το ποσό προτείνεται να κατανεμηθεί ως εξής:
1. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων
Δήμου Στυλίδας, ποσό 13.788,74 €
2. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας,
ποσό 11.500,00 €
Κατόπιν αυτών θα πρέπει με απόφασή σας να αποδώσετε στις δύο πλέον υφιστάμενες
σχολικές επιτροπές τα αναλογούντα ποσά.
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της ΟΥ Δ. Στυλίδας ομόφωνα
Αποφασίζει
Εγκρίνει την κατανομή του ανωτέρω αναφερόμενου ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Στυλίδας , ως εξής:
1. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων
Δήμου Στυλίδας, ποσό 13.788,74 €
2. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας,
ποσό 11.500,00 €  “

 


Niki Giannoulidou