0
Δημοσιεύτηκε 23 Σεπ 2012, 10:06   /   ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 
 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

Επιδοτήσεις που φτάνουν στο 65% μπορούν να λάβουν μικρές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη δασοκομία, προκειμένου να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους για την προμήθεια υλοτομικών εργαλείων και μηχανημάτων, για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και για την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων. Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους λήγει στις 19 Οκτωβρίου.

 Πρόκειται για το Μέτρο 123.Β «Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων» του Αξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», που στοχεύει στην υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό των πολύ μικρών μονάδων μεταποίησης, καθώς και τη βελτίωση της εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων. Οπως αναφέραμε, το ποσοστό επιδότησης φτάνει έως το 65% του προϋπολογισμού, ανάλογα με τον τύπο του επενδυτικού σχεδίου (Ε1 ή Ε2) και την περιφέρεια εγκατάστασης, ενώ προβλέπεται και χορήγηση προκαταβολής ίσης με το 50% της επιδότησης που θα εγκριθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10 εκ. ευρώ, το οποίο κατανέμεται κατά 2 εκ. ευρώ στα επενδυτικά σχέδια Ε1 (δηλαδή για έργα προϋπολογισμού έως 200.000 €) και κατά 8 εκ. ευρώ για επενδυτικά σχέδια Ε2 (έργα προϋπολογισμού από 200.000 έως 2 εκ. ευρώ).

Ενδεικτικά ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι εξής:
Με τη Δράση 1 παρέχεται ενίσχυση για πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως:
•Προμήθεια εξοπλισμού όπως: υλοτομικά εργαλεία, εργαλεία αποφλοίωσης και τεμαχισμού, εργαλεία αποκομιδής και μεταφοράς δασικών προϊόντων.
•Εργα υποδομής όπως: οι χώροι αποθήκευσης δασικών προϊόντων και υλικών υλοτομίας, η προστατευτική επεξεργασία – ξήρανση στρογγυλής ξυλείας, η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων πρώτης επεξεργασίας ξύλου.

Με τη Δράση 2, που αφορά τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων, δύναται να παρέχεται ενίσχυση για δαπάνες που αφορούν:
•Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
•Την προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικών.
•Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, σαν επιλέξιμη δαπάνη στο επενδυτικό σχέδιο νέων μονάδων.
•Την αγορά ειδικού τύπου οχημάτων (φορτωτές, πλατφόρμες), αναγκαίων για τη μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.
•Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Σ’ αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πρασίνου καθώς και τα έργα διακόσμησης.
•Τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και άδειες ανέγερσης κτιρίων πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 12% του συνόλου.
•Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς που αφορά μόνο επενδύσεις για την απόκτησή τους.
•Στις ανωτέρω μεταποιητικές μονάδες αποτελεί επιλέξιμη δράση η ίδρυση μονάδων για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας σαν εναλλακτική μορφή ενέργειας μόνο για ιδία χρήση, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας στο ύψος του σχετικού εξοπλισμού σε σχέση με το σύνολο της επένδυσης.
•Αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και σχετικού εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές Διαδικτύου.

Η διαδικασία για συμμετοχή στο πρόγραμμα

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ισχύουν τα εξής: Στόχος του Μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των δασοκομικών προϊόντων μέσω επενδύσεων που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την ίδρυση των πολύ μικρών μονάδων μεταποίησης και τη βελτίωση της εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων.

Το Μέτρο 123Β «Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και το ελληνικό Δημόσιο.

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των απαραίτητων δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν γίνεται ως ακολούθως:

Τα επενδυτικά σχέδια Ε1 υποβάλλονται, σε δύο (2) αντίγραφα, στα οικεία με τον τόπο της επένδυσης δασαρχεία ή διευθύνσεις δασών άνευ δασαρχείου.

Τα επενδυτικά σχέδια Ε2 υποβάλλονται, σε δύο (2) αντίγραφα, στον φορέα εφαρμογής. Κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει μόνο μία πρόταση. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα, περισσοτέρων της μίας προτάσεων στο πλαίσιο της ίδιας προκήρυξης του μέτρου αυτές θα απορρίπτονται. Εξαιρείται η εκ νέου δυνατότητα υποβολής πρότασης εφόσον υπάρχει απόρριψη για χρηματοδότηση προηγούμενης πρότασης που υποβλήθηκε από την επιχείρηση.

Το πρωτόκολλο είναι αυτό το οποίο λαμβάνεται αποκλειστικά υπόψη για την απόδειξη του εμπρόθεσμου της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας. Για τις αιτήσεις ενίσχυσης – φακέλους υποψηφιότητας που υποβάλλονται ταχυδρομικώς, θα πρέπει να εξασφαλίζεται με ευθύνη του υποψηφίου ότι παραδίδονται και πρωτοκολλούνται εντός της ανωτέρω χρονικής προθεσμίας. Παράταση της ως άνω προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης δύναται να χορηγείται με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά περιφέρεια
• Για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μέχρι και 200.000 ευρώ, το ύψος ενίσχυσης φτάνει, στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης, το 50%. Στα μικρά νησιά του Αιγαίου το ποσοστό είναι 65%, ενώ στις λοιπές περιφέρειες 40%.
• Για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 200.000 ευρώ, το ύψος ενίσχυσης στις περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ηπειρο και Δυτική Ελλάδα μπορεί να φτάσει έως 60%.

Στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Κρήτης το ανώτατο όριο ενίσχυσης μπορεί να φτάσει το 50%.

Στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου το ανώτατο όριο ενίσχυσης μπορεί να φτάσει το 50%.

Στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας το ανώτατο όριο ενίσχυσης μπορεί να φτάσει το 60%, ενώ για την Αττική το ανώτατο όριο ενίσχυσης το 50%. Στο Νότιο Αιγαίο το ανώτατο όριο ενίσχυσης φτάνει το 35%, ενώ σε Στερεά Ελλάδα, Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Φωκίδα, έως 40%.

Πληροφορίες:
Εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από:

1. Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ? Ανταγωνιστικότητα, στα τηλέφωνα: 2105275252, 2105275084, 2105275248 και 2105275203-4.

2. Τη Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), στα τηλέφωνα: 2102124645 και 2102124653.


Niki Giannoulidou