0
Δημοσιεύτηκε 30 Ιαν 2013, 07:30   /   ΔΙΑΦΟΡΑ
 
 

Σε ιδιώτες οι δημοτικές ιαματικές πηγές εάν δεν έχουν φάκελο ανάπτυξης

iamatiki_pigi_aftodioikisi-620x320

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στους αυτοδιοικητικούς κύκλους το σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις» (βρίσκεται από τις 16/1 σε δημόσια διαβούλευση), λόγω των προβλέψεών του για τα δημοτικά ιαματικά λουτρά: σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 7, «για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012 (σ.σ.: φάκελο με το αναπτυξιακό πρόγραμμα), δίδεται προθεσμία έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος, για την υποβολή τους. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής σφραγίζονται οριστικά και η αξιοποίηση της ιαματικής πηγής μεταφέρεται στο ΤΑΙΠΕΔ».

Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, οι ιαματικές πηγές έχουν παραχωρηθεί προσωρινά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία πλέον κινδυνεύει να χάσει ένα σημαντικό μέρος από τους πόρους της. Εάν, λοιπόν, τα μέλη του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, δεν υποβάλουν το φάκελο που ορίζει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου, τότε χάνουν τη διαχείριση των ιαματικών πηγών, που πηγαίνουν στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση ή ενοικίαση σε ιδιώτες.

Άρθρο 10: Ιαματικός τουρισμός

1.Στον ν.3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού, θέματα Ε.Ο.Τ. και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ (Α 230) προστίθεται άρθρο 1Α με τίτλο «Ορισμοί» ως εξής:

«1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. Ιαματικοί φυσικοί πόροι είναι φυσικά νερά ψυχρά ή θερμά, ατμοί φυσικά αέρια, καθώς και πηλοί, που συνδέονται με συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και έχουν ιαματικές ιδιότητες,

β. Ιαματική πηγή είναι φυσική ανάβλυση ή άντληση ιαματικού φυσικού πόρου με τεχνικό έργο υδροληψίας ή φυσική δημιουργία πηλού

γ. Θερμαλιστικός-ιαματικός τουρισμός: είναι μια μορφή τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των σχέσεων και δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της προσωρινής μετακίνησης και διαμονής ανθρώπων που επιθυμούν να βελτιώσουν, να σταθεροποιήσουν ή να επαναφέρουν την σωματική και ψυχική τους υγεία μέσα από την χρήση ιαματικών φυσικών πόρων. Η ανωτέρω μορφή βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών σε περιοχές- κέντρα των οποίων κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η χρήση αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων σε ειδικές εγκαταστάσεις και στόχο έχει την πρόληψη, διατήρηση και αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας του ατόμου.

δ. θερμαλισμός: αφορά ένα ευρύ πεδίο προληπτικών και θεραπευτικών εφαρμογών για την σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία του ανθρώπου οι οποίες πραγματοποιούνται με την χρήση ιαματικών φυσικών πόρων σε χώρους με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά και με εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.

ε. Κέντρο θερμαλιστικού-ιαματικού τουρισμού: αποτελεί ένα εξειδικευμένο και ειδικώς εξοπλισμένο κέντρο όπου η πρόληψη και η αποκατάσταση της υγείας του χρήστη των υπηρεσιών του κέντρου ή η αναζωογόνηση γίνεται με υδροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία, ρινοπλύσεις, κατιονισμούς, ατμόλουτρα, πηλοθεραπεία και άλλες μεθόδους. Στα κέντρα θερμαλιστικού τουρισμού παρέχονται υπηρεσίες ιαματικής θεραπείας, ευεξίας και θαλασσοθεραπείας, όπου γίνεται χρήση θερμαινόμενου θαλασσινού νερού, άμμου, λάσπης, φυκιών και άλλων θαλασσίων υλικών για προληπτικούς ή θεραπευτικούς λόγους υγείας, υπό ιατρική παρακολούθηση και σε συνδυασμό με το θαλάσσιο περιβάλλον.

2. Στο άρθρο 8 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής: «4. Εάν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν την άρση της αναγνώρισης ενός φυσικού πόρου ως ιαματικού μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση για αναγνώριση αυτού σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 τροποποιείται ως εξής: «3. Η Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού και υποστηρίζεται στο έργο της από μόνιμη γραμματεία και προσωπικό που διαθέτει η Διεύθυνση τουριστικής πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.»

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3498/2006 προστίθεται εδάφιο ως εξής: « Οι φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την διανομή του ιαματικού πόρου έναντι οικονομικού ανταλλάγματος βαρύνονται με: α) την κατασκευή των αναγκαίων τεχνικών έργων για την άντληση ή την διατήρηση ή βελτίωση της απόδοσης και διατήρηση της ποιότητας των ιαματικών φυσικών πόρων ή την προστασία αυτών, β) την κατασκευή του δικτύου και των εγκαταστάσεων διανομής γ) την εγκατάσταση μετρητών διανομής του ιαματικού φυσικού πόρου στα κέντρα θερμαλιστικού-ιαματικού τουρισμού».

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου (2) του άρθρου 39 του ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α’ 35), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την δημοσίευση της κανονιστικής πράξης του άρθρου 16 του ν. 3498/2006, όπως ισχύει, οι ως άνω αναφερόμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι αναπτυξιακές εταιρείες αυτών, υποβάλουν για έγκριση στον Ε.Ο.Τ. οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης. Η οικονομοτεχνική μελέτη εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από σχετική εισήγηση του Ε.Ο.Τ.. Τα έργα αξιοποίησης ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των ως άνω αναφερομένων προθεσμιών, οι διοικητικές πράξεις παραχώρησης ή μίσθωσης ανακαλούνται αυτοδίκαια. Ο Ε.Ο.Τ. εκδίδει διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη ανάκληση των πράξεων παραχώρησης ή μίσθωσης και αποβάλει τους κατόχους από τους χώρους και εγκαταστάσεις τους

6. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν την πιστοποίηση των εργαστηρίων τα οποία χορηγούν τις προβλεπόμενες από τον ν.3498/2006 αναλύσεις για την αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων.

7. Οι υφιστάμενες κατά την δημοσίευση του ν. 3498/2006 επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων εξακολουθούν να λειτουργούν, με τις σχετικές βεβαιώσεις που τους έχουν χορηγηθεί από τον Ε.Ο.Τ., για δεκαοκτώ (18) μήνες από την εκπνοή της προθεσμίας της παράγραφος 1 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012.

Για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012, δίδεται προθεσμία έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος, για την υποβολή τους. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής σφραγίζονται οριστικά και η αξιοποίηση της ιαματικής πηγής μεταφέρεται στο ΤΑΙΠΕΔ.

πηγή aftodioikisi.gr


Niki Giannoulidou