0
Δημοσιεύτηκε 30 Ιαν 2013, 11:22   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Εκλογή Γραμματέα Δ.Σ.Δήμου Στυλίδας

δημαρχειο (2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 27/1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα: Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64)
Στη Στυλίδα, σήμερα 27ην του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 949/25-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ Γεωργίου Μύτη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α’ 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Απόστολου Γκλέτσου, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΥΤΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ                                                                    ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΝ/ΝΟΣ
ΒΕΤΤΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                      ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΡΓΙΑ
ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν
ΚΑΡΑΓΕΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                             αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΚΑ
ΒΡΥΝΙΩΤΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Ο Προεδρεύον του Δημοτικού Συμβουλίου, που έλαβε τους περισσότερους ψήφους
του επιτυχόντος συνδυασμού δημοτικός σύμβουλος κ. Μύτης Γεώργιος, ανέθεσε
τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου στο Δημοτικό Υπάλληλο κ.
Στρωματιά Κων/νο και στη συνέχεια είπε τα εξής:
1. Η Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με το αριθμ.
399/6088+397/6077/22-1-2013 έγγραφό της, μας κοινοποίησε την απόφασή
της με αριθμ. 398/6087/16-1-2013 και (ΑΑ: ΒΕΙ7ΟΡ10-ΞΞ7),με την οποία
ακύρωσε, ως μη νόμιμη, την εκλογή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας που έγινε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 06-01-2013, για τη διετία 2013-2014,επειδή κατά τη διαδικασία εκλογής υποψηφίου για το αξίωμα του Γραμματέα ψήφισαν και οι
ανεξαρτητοποιηθέντες δημοτικοί σύμβουλοι (Αγαπίου Νικόλαος-Μαντέ Βασιλική-Βελεσιώτης Παντελής).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ.6 του Ν. 3852/2010 «Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξη του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχθηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του».
Για τους λόγους αυτούς μας καλεί για την επανάληψη της εκλογής για το αξίωμα του Γραμματέα και κατ΄ επέκταση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010 και στην εγκύκλιο 41 του ΥΠ.ΕΣ.
Στη συνέχεια κάλεσε τους συμβούλους των δημοτικών παρατάξεων της ελάσσονος μειοψηφίας, επί συνόλου έξι (6) συμβούλων(Κατσικονούρη Δημητρίου, Πρεμέτη Ιωάννη, Χριστοδούλου Κων/νου, Παπαδή Νικολάου, Μπερτσιμά Δημητρίου, Οικονόμου Χρήστου),να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει γραμματέα
αυτός υποδεικνύεται από την παράταξη της πλειοψηφίας
Προτάθηκε και εκλέχθηκε με φανερή ψηφοφορία για το αξίωμα του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Χριστοδούλου Κων/νος ο οποίος έλαβε 5 ψήφους υπέρ και και 1 λευκό.
Ορίσθηκαν ψηφολέκτες οι Πετεινός Χαράλαμπος, Πρεμέτης Ιωάννης, Μαντέ Βασιλική.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύον ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου υποψήφιος αναδείχθηκε από την ελάσσονα μειοψηφία ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστοδούλου Κων/νος και κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν, με μυστική ψηφοφορία, στην εκλογή του Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2013-2014.
Ψήφισαν συνολικά 25 δημοτικοί σύμβουλοι.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου.
Βρέθηκαν δέκα οκτώ (18) ψηφοδέλτια υπέρ, πέντε (5) Ψηφοδέλτια λευκά και δύο (2) ψηφοδέλτια άκυρα, οπότε και εκλέγεται στη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά την παραπάνω διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο

Α Π O Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εκλέγει Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2013-31/08/2014, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χριστοδούλου Κων/νο.
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ              Ο ΕΙ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΥΤΗΣ ΓΕΩPΓΙΟΣ                               ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΕΤΤΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΡΓΙΑ
ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΡΓΟΥ- ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΚΑ
ΒΡΥΝΙΩΤΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ


Niki Giannoulidou