Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 20.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ!

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, ανακοίνωσε είκοσι (20) Υποτροφίες ύψους 20.000 ευρώ  σε  πρωτοετείς φοιτητές των ΑΕΙ.

Συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, o ΟΤΕ και η COSMOTE, θα απονείμουν είκοσι (20) Υποτροφίες ύψους 20.000 ευρώ (15.280 καθαρά)  η καθεμία, σε υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος 2012 από Γενικό Δημόσιο Λύκειο ενός εκ των νομών: Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αττικής, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κυκλάδων, Μαγνησίας, Ρεθύμνου, Σάμου, Σερρών, Φθιώτιδας . Πρωταρχικό κριτήριο για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων Υποτρόφων, είναι η προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση (ΑμεΑ, πολύτεκνες οικογένειες, χαμηλό εισόδημα κλπ.)
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε κάθε υπότροφο σε δυο (2) ισόποσες δόσεις

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε κάθε υπότροφο σε δυο (2) ισόποσες δόσεις.
Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης των Υποτροφιών ορίζονται:
1.Οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος 2012 από Ελληνικό δημόσιο Λύκειο ενός εκ των νομών: Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αττικής, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κυκλάδων, Μαγνησίας, Ρεθύμνου, Σάμου, Σερρών, Φθιώτιδας και να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλήνιων εξετάσεων, σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα στην Ελλάδα (εξαιρούνται οι Στρατιωτικές Σχολές).
2.Η σχολή στην οποία ο υποψήφιος υπότροφος θα εγγραφεί και θα παρακολουθεί τα μαθήματα, να βρίσκεται σε διαφορετικό νομό από το νομό όπου βρίσκεται το Λύκειο αποφοίτησής του.
3.Για τους άνδρες η πιστοποίηση της αναβολής κατάταξής τους στον ελληνικό στρατό, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή η απαλλαγή τους από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
4.Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Αναλυτικής Προκήρυξης.
5.Η ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής αίτησης και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους υποψηφίους υποτρόφους, εντός των χρονικών πλαισίων των καταληκτικών ημερομηνιών.
Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:
Α΄ Φάση
Στην Α’ Φάση όλοι οι υποψήφιοι υπότροφοι συμπληρώνουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στη διεύθυνση www.ote-cosmote-scholarships.gr μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.
Με την υποβολή της αίτησης ο κάθε υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και της σχετικής αίτησης, ότι όλα τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή και ότι για όλα τα στοιχεία μπορεί να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα εφόσον του ζητηθούν (στην περίπτωση επιλογής του για τη Β’ Φάση).
Κριτήρια Επιλογής Α’ Φάσης
Κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων της Α’ Φάσης και της μετάβασής τους στη Β’ Φάση αξιολόγησης, τα οποία συνεκτιμούνται στο σύνολό τους, είναι τα εξής:
• Υποψήφιος υπότροφος με ειδικές ανάγκες ή προβλήματα υγείας.
• Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και της οικογένειας ή των προσώπων που έχουν τη μέριμνά του.
• Η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου (ενδεικτικά αναφέρονται: αν είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας και δεν δικαιούται μεταγραφή σε Πανεπιστήμιο που βρίσκεται στον ίδιο νομό με το νομό που βρίσκεται το Λύκειο αποφοίτησής του, αν είναι παιδί μονογονεϊκής οικογένειας, αν έχει άλλο αδερφό που να σπουδάζει εκτός του νομού).
• Ο βαθμός Απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου (κατά προτεραιότητα 18 και άνω). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι με βαθμό απολυτηρίου 18 και άνω δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της παρούσης, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν για τη Β’ Φάση υποψηφίους με απολυτήριο Λυκείου μικρότερο από 18 συνεκτιμώντας στο σύνολο και τα υπόλοιπα ανωτέρω κριτήρια.
Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη Β’ Φάση θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ote-cosmote-scholarships.gr μέχρι τις 14/11/2012, τα παρακάτω (παράγραφος Γ4) αναφερόμενα δικαιολογητικά Β’ Φάσης.
Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που για συγκεκριμένο λόγο δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση των εν λόγω δικαιολογητικών από τον υποψήφιο υπότροφο, μπορεί αυτά να αποσταλούν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία, στα εξής στοιχεία: Υποτροφίες ΟΤΕ-COSMOTE, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, Λεωφόρος Κηφισίας 99 Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι, Αθήνα, πτέρυγα Β’, 12ος όροφος, (Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας).
Απαιτούμενα έγγραφα – Δικαιολογητικά Υποψηφίων Β’ Φάσης
i) Αντίγραφο του απολυτηρίου από το Λύκειο αποφοίτησης.
ii) Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχει εισαχθεί ο υποψήφιος υπότροφος.
iii) Βεβαίωση από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο ότι ο υποψήφιος έχει απαλλαγεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχει λάβει αναβολή κατάταξης για όλη τη διάρκεια των σπουδών του ή υπεύθυνη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι έχει υποβάλει τα χαρτιά για να του χορηγηθεί αναβολή αλλά ακόμα δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ή υπεύθυνη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι δεν έχει λάβει μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης πρόσκληση κατάταξης (κατατίθεται μόνο από άρρενες υποψηφίους υποτρόφους).
iv) Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του γονέα του υποψηφίου καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομικά δήλωση εισοδήματος, άλλως υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι δεν έχει προσωπικά εισοδήματα και δεν υποβάλλει σχετική δήλωση.
v) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
vi) Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης από το Δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος.
vii) Αντίγραφο των δυο όψεων της ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου που είναι σε ισχύ.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υπότροφος:
i) Είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας, θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφό του.
ii) Είναι μέλος μονογονεϊκής οικογένειας, θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφό του.
iii) Έχει αδέλφια που σπουδάζουν σε άλλο νομό, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στο οποίο έχει εισαχθεί ο/ η αδελφός/ ή του καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφό του.
iv) Είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να προσκομίσει νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ή στο τηλέφωνο 210-6177453 από Δευτέρα έως Παρασκευή και μόνο μεταξύ 10:00 – 13:00

[email protected]ή στο τηλέφωνο 210-6177453 από Δευτέρα έως Παρασκευή και μόνο μεταξύ 10:00 – 13:00

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο email: [email protected]ή στο τηλέφωνο 210-6177453 από Δευτέρα έως Παρασκευή και μόνο μεταξύ 10:00 – 13:00.

[email protected]ή στο τηλέφωνο 210-6177453 από Δευτέρα έως Παρασκευή και μόνο μεταξύ 10:00 – 13:00- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Στις 6 Ιουλίου το 4ο Stylida City Race-Δηλώσεις συμμετοχής

Το 4Ο Stylida City Race, με την τιμητική παρουσία της Ολυμπιονίκη  Νίκης Μπακογιάννη, ξεκινά  το Σάββατο 6 Ιουλίου, στις 18:00 στο κέντρο της πόλης της Στυλίδας. Δηλώνουμε...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -
Kalantzis Bros • Αποφράξεις - Μεταφορές Λυμάτων