0
Δημοσιεύτηκε 1 Ιούλ 2013, 09:00   /   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
 

Φθιώτιδα:Προκήρυξη διαγωνισμού για την κοπή κλαδιών και δέντρων στο οδικό δίκτυο

κοπη κλαδιωνΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :
“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ” ,με προϋπολογισμό 175.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ,με προϋπολογισμό 141.928,63 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. απρόβλεπτα) .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, οδός Υψηλάντου 4, Λαμία, μέχρι και την 11-07-2013 ημέρα Πέμπτη.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό
ΠΕΧΕ, υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22313 54232, FAX επικοινωνίας : 22310 22646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία : κ. Σκούρας Παναγιώτης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-07-2013 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10,00 (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας (Yψηλάντου 4, Λαμία, τηλ. 22310 42848) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3669/08.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. , που καλύπτουν τις
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις που ανήκουν στην A2 ή 1η ανεξαρτή-
τως έδρας ή 2η με έδρα το Ν. Φθιώτιδας ή δεύτερο Νομό δηλωμένο στο ΜΕΕΠ για
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά ) με το δημοπρατούμενο.
γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 για
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.
3669/08 (ΚΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)1.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.839,00 €, που θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας, με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών .
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Κ.Α.Π./2013 της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ D/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

stilida.com

 


Niki Giannoulidou