0
Δημοσιεύτηκε 24 Ιαν 2013, 15:14   /   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
 
 

Ιδρύεται το Ιστορικό Εκκλησιαστικό Αρχείο Φθιώτιδας

141bc280a143aace03650e1e3d0f5112_M

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἱδρύσεώς Της ἀπό τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί σέ ὅλη τήν διαδρομή τῶν αἰώνων, ὑπῆρξε φορέας πολιτισμοῦ καί ἐπέδειξε ἰδιαίτερη μέριμνα γιά τή διαφύλαξη καί περιφρούριση ὅλων ἐκείνων τῶν στοιχείων, πού συνθέτουν σέ κάθε Ἔθνος καί σέ κάθε τόπο τόν Πολιτισμό.

Ἡ Φθιώτιδα παρ΄ ὅτι ὑπῆρξε κατά καιρούς θῦμα πολλῶν περιπετειῶν, κα­τα­στροφικῶν σεισμῶν, ἁρπακτικῶν ἐπιδρομῶν καί πολλαπλῶν συγκρού­­­­σεων, πυρπολήσεων κ.λπ., συνεπείᾳ τῶν ὁποίων ἔχασε ἀξιόλογα μν­ημεῖα της, ἐν τούτοις ἀκόμα ἔχει κρυμμένους πνευματικούς θησαυ­ρούς.

Μέ σκοπό, λοιπόν, τή διαφύλαξη καί ἀξιοποίηση αὐτοῦ τοῦ θησαυροῦ καί μάλιστα εἰδικῶς τοῦ ἱστορικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ὑλικοῦ, τό ὁποῖο εὑρίσκεται διεσπαρμένο στίς Ἐκκλησίες, στούς Συλλόγους, στίς Κοι­νό­τη­τες, στούς Δήμους, στά Μοναστήρια καί στά σπίτια τῆς Φθιώτιδος, ἱδρύεται, μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, «Ἱστορικό Ἐκκλησιαστικό Ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος», πού θά στεγασθεῖ σέ κατάλληλο χῶρο τοῦ Πνευματικοῦ-Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί θά συγκε­ντρώ­σει δημόσια καί οἰκογενειακά ἔγγραφα, δημοσιεύματα τοπικοῦ τύ­που, φωτογραφίες, βιβλία, χάρτες καί ὅ,τι ἄλλο ἔχει σχέση μέ τήν Ἐκ­κλη­σιαστική Ἱστορία τῆς περιοχῆς μας.

Ἡ Φθιώτιδα ἔχει μεγάλη Ἐκκλησιαστική Ἱστορία καί κρύπτει στήν καρδιά της πολλά ἱστορικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου χάνονται καί εἶναι κρῖμα.

Ἤδη τό πρῶτο ὑλικό, μέ τήν ἄδεια τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου, τό ἔχουμε φωτοτυπήσει ἀπό τά Ἀρχεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἀφορᾶ στούς Ἐφημερίους, στά Μο­ναστήρια, στίς Ἐνορίες, στούς Μητροπολίτες καί σέ ἄλλα Ἐκκλη­σια­στι­κά θέματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της (1833) μέχρι τοῦ ἔτους 1960. Ἐπίσης ἔχουμε τα­ξι­νο­μή­σει τό ὑπάρχον ὑλικό ἀπό τή Γραμματεία τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἀπομένει νά συγκεντρωθεῖ τό σκορπισμένο ὑλικό, νά ταξινομηθεῖ γιά νά εἶναι στή διάθεση κάθε με­λε­τητοῦ.

Ὅλο τό ὑλικό θά συγκεντρωθεῖ καί θά καταγραφεῖ ἀπό τόν ὑπεύ­θυ­νο τοῦ Ἱστορικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἀρχείου, ὁ ὁποῖος καί θά χορηγήσει σέ κάθε δωρητή ὑλικοῦ σχετικό ἀποδεικτικό ἔγγραφο.

Ἀπώτερος σκοπός μας εἶναι νά φέρωμε τίς νεώτερες γενιές πιό κοντά στήν ἱστορία τοῦ τόπου μας γνωρίζοντας τήν Ἐκκλησιαστική ἱστορία καί τούς μελετητές της. Ἡ συγκέντρωση τοῦ ὑλικοῦ θά γίνεται καθημερινῶς στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ἀγράφων καί Μεγάλου Ἀλεξάν­δρου, ὅπου ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ στήν Λαμία).

Καλοῦμε, λοιπόν ὅλους, ἰδιαιτέρως τούς Ἱερεῖς καί τίς οἰκο­γέ­νειές τους, τούς Μοναχούς καί τά πνευματικά τους τέκνα, τούς ἀπογόνους Ἱερέων, Μοναχῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, τούς χρηματίσαντες ἐπιτρόπους, ἱεροψάλτες, νεωκόρους, φύλακες Μο­νῶν, τούς ἰδιοκτῆτες ἐκκλησιῶν και κάθε Χριστιανό, ἐάν κατέ­χει κάτι ἱστο­ρι­κό, νά τό καταθέσει στήν Ἱερά Μητρόπολη ἤ στόν ἐφημέριο τῆς ἐνορίας του γιά νά ἀξιοποιηθεῖ καί νά μή χαθεῖ. Ἡ προβολή κάθε ἐκ­κλη­σιαστικοῦ ὑλικοῦ θά εἶναι ἕνα συνεχές μνη­μόσυνο πρός τούς προα­πελ­θόντες ἀδελφούς μας, πού εἶχαν σχέση μ΄αὐτό ἤ ἀναφέρεται σ΄αὐτό τό ὄνομά τους.

Εἶναι καιρός νά ἀναστήσωμε τήν ἱστορία μας καί τό ἔνδοξο παρελθόν τῆς Φθιώτιδος.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Niki Giannoulidou