0
Δημοσιεύτηκε 14 Αυγ 2012, 18:00   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΚΥΝΗΓΟΣ;

Για να γίνει κάποιος κυνηγός πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις,υποχρεώσεις και δικαιώματα.Εφόσον βέβαια έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, να μην έχει καταδικαστεί για τα παραπτώματα που αναφέρονται στον νόμο περί όπλων και εκρηκτικών και στη συνέχεια να δώσει τις εξετάσεις που προβλέπονται. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κάποιος προκειμένου να χαρακτηριστεί ως κυνηγός.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΥΝΗΓΟΣ ΠΡΕΠΕΙ…

  1. α. Να αποκτήσω Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου.
    β. Σε περίπτωση που δεν επιθυµώ να αγοράσω όπλο γιατί θα κυνηγώ µε το όπλο κάποιου φίλου ή συγγενή, απευθύνοµαι και πάλι στο αστυνοµικό τµήµα ασφαλείαςτης περιοχής µου για να µου χορηγήσει βεβαίωση ή οποία θα αναφέρει ότι πληρώ τις προϋποθέσεις για την απόκτηση Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου. Απαιτείται ακριβώς η ίδια διαδικασία και τα ίδια δικαιολογητικά όπως και για την απόκτηση Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου, εκτός από το τιµολόγιο αγοράς του όπλου.
  2. Να απευθυνθώ στον Κυνηγετικό Σύλλογο της περιοχής µου, για να δηλώσω συµµετοχή για τις Εξετάσεις Νέων Κυνηγών, που πραγµατοποιούνται στο χώρο τουΣυλλόγου δύο φορές κάθε µήνα. Από εκεί θα προµηθευτώ και το ερωτηµατολόγιο για τις Εξετάσεις Νέων Κυνηγών.
  3. Την καθορισµένη ηµεροµηνία των εξετάσεων, παρίσταµαι στις εξετάσεις έχοντας απαραιτήτως µαζί µου την αστυνοµική µου ταυτότητα.
  4. Εφόσον επιτύχω στις εξετάσεις προσκοµίζω στο Σύλλογο τα απαιτούµενα δικαιολογητικά:- Μία πρόσφατη φωτογραφία- Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου ή τη Βεβαίωση- Υπεύθυνη ∆ήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, µε το εξής κείµενο: “∆εν έχω καταδικαστεί για παράβαση που προβλέπει το άρθρο 9 του Ν.177/75 περί θήραςκαι δεν εκκρεµεί εις βάρος µου σχετική ποινική δίωξη”- Το χρηµατικό ποσό – ανάλογα µε τον τύπο αδείας που επιθυµώ – προσαυξηµένο κατά το αντίτιµο της εγγραφής νέου µέλους.

Αφού εκδοθεί η Άδεια Θήρας µου, φροντίζω να ενηµερωθώ για τους νόµους και τους κανόνες που διέπουν το κυνήγι, για τα επιτρεπόµενα είδη και τη Ρυθµιστική Απόφαση Θήρας, τις υποχρεώσεις µου ως κάτοχος κυνηγετικού όπλου και πάντα επιδιώκω να πηγαίνω για κυνήγι µε πιο έµπειρους κυνηγούς, τουλάχιστο µέχρι να αποκτήσω την απαιτούµενη πείρα.

ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ

Οι κυνηγετικές καραµπίνες επιτρέπεται να φέρουν συνολικά µέχρι τρία φυσίγγια (1φυσίγγι στη θαλάµη + 2 στην αποθήκη) και απαγορεύεται να µπορούν να δεχθούν περισσότερα (είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση µειωτήρα). Οι παραβάτες σύµφωνα µετο νόµο 2168 (περί όπλων, πυροµαχικών κ.λπ.) τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης έξιµηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον εξακοσίων ευρώ (600,00 €) και µε κατάσχεση  της κυνηγετικής τους καραµπίνας. Εάν αρνηθείτε τον έλεγχο ή να παραδώσετε το όπλο στο αρµόδιο ελεγκτικό όργανο, διαπράττετε το αδίκηµα της απείθειας, που επιφέρει σοβαρές συνέπειες.Σύµφωνα µε το νόµο 1845/1989 – αρθ. 38 παρ. 9 – όποιος διέρχεται µέσα από δασικές χορτολιβαδικές περιοχές, γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν µε δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς επίσης από βιότοπους και ιδίως υγρότοπους υποχρεούται σε έλεγχο της ταυτότητας, άδειας κυνηγιού κ.λπ., εφόσον κληθεί από δασικό όργανο και κατ’ επέκτασιν από τα όργανα θηροφυλακής. Επίσης σε στάθµευση και έλεγχο των στοιχείων ταυτότητος και των αυτοκινήτων υποχρεούνται όλοι οι οδηγοί που διέρχονται από οδούς που διασχίζουν δάση ή δασικές εκτάσεις. Κανείς δεν υπόκειται στον παραπάνω έλεγχο χωρίς προηγούµενη επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας του οργάνου που τον ενεργεί.

Το κυνήγι όλων των επιτρεπόµενων θηραµάτων, επιτρέπεται να ασκείται στο χρονικό διάστηµα από µισή ώρα προ της ανατολής του Ηλίου µέχρι µισή ώρα µετά τη δύση του ηλίου.Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραµάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από εκτροφεία (δηµόσια ή ιδιωτικά), από ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφ’ όσον έχουν τηρηθεί οι νόµιµες διαδικασίες απόκτησής τους.Απαγορεύεται το κυνήγι µε πολεµικό, αεροβόλο ή όπλο µε ραβδωτή κάνη.Επιτρέπεται µόνο µε µονόκαννα, δίκαννα και τρίσφαιρες καραµπίνες µε µήκος κάνης άνω των 60 εκατοστών και χωρίς πρόσθετο στόχαστρο.Απαγορεύεται το κυνήγι µε όπλο που στερείται άδειας κατοχής από την Αστυνοµική Αρχή.Απαγορεύεται το κυνήγι σε ακτίνα 250 µέτρων από κατοικηµένες περιοχές και σε ακτίνα 100 µέτρων από µεµονωµένες κατοικίες, µέσα σε αµπελώνες µέχρι το τρύγηµα,καθώς και σε αθέριστες και καλλιεργήσιµες εκτάσεις και οπωρώνες.Απαγορεύεται το κυνήγι µε χρησιµοποίηση µηχανοκίνητων πλωτών ή χερσαίων µέσων, µε εξαίρεση το κυνήγι στην ανοικτή θάλασσα (σε απόσταση άνω των 300µέτρων από την ακτή) όπου επιτρέπεται µηχανοκίνητο πλωτό µέσο που να µηναναπτύσσει ταχύτητα πάνω από 18 χλµ.
Σε περίπτωση σύλληψης, αυτά κατάσχονται.Απαγορεύεται η καταστροφή των φωλιών και το κυνήγι στις πηγές µε ενέδρα.Απαγορεύεται το κυνήγι µε τη χρησιµοποίηση- ζωντανών κραχτών για την προσέλκυση πτερωτών θηραµάτων- παγίδων- ηχοπαραγωγών συσκευών που µιµούνται φωνές πουλιών- οµοιωµάτων- ιξών για τη σύλληψη πουλιών.Απαγορεύεται η µεταφορά κυνηγετικών όπλων σε υπαίθριους χώρους όταν απαγορεύεται το κυνήγι και όταν ο κυνηγός στερείται αδείας.Απαγορεύεται το κυνήγι όταν το έδαφος καλύπτεται από χιόνι.Απαγορεύεται το κυνήγι σε όποιον δεν έχει άδεια κυνηγιού που να καλύπτει την περιοχή όπου κυνηγάει (π.χ. µε τοπική σε άλλο Νοµό). Η άδεια κυνηγιού είναι αυστηρά προσωπική, ισχύει µόνο για τον κάτοχό της.Απαγορεύεται η χρήση ασυρµάτων για το συντονισµό του κυνηγιού.Απαγορεύεται το κυνήγι πουλιών που το µέγεθός τους είναι µικρότερο από 17εκατοστά.Απαγορεύεται το κυνήγι σε περιφραγµένες εκτάσεις µε φράχτη ύψους 1,5 µέτρου τουλάχιστον.


Niki Giannoulidou