0
Δημοσιεύτηκε 11 Αυγ 2014, 11:19   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Ανακοίνωση Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας

ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Στυλίδα 7 Αυγούστου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                Αρ.πρωτ.    1356

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

——–

                                                                                                                                                                                          Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας μετά από απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση εργασιών του έργου «Επισκευή ράμπας ανέλκυσης  Α/Κ σκαφών στο λιμένα Στυλίδας» συνολικού προϋπολογισμού (24.600,00) ευρώ με το ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ.35130/739/ 09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Οι απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθ/δας, συνοψίζονται ως παρακάτω:

Προβλέπεται να γίνει η επισκευή της κεκλιμένης ράμπας που χρησιμοποιείται για την ανέλκυση των αλιευτικών σκαφών. Συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν οι κάτωθι εργασίες: Καθαίρεση μέρους του ύφαλου τμήματος της ράμπας και θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές του πυθμένα. Επέκταση της ράμπας περίπου  4,00 μέτρα καθώς και η ενιαία διαμόρφωση της ράμπας. Σε δύο τμήματα θα κατασκευασθεί σχάρα από πριστή ξυλεία ελάτης για να ολισθαίνουν τα αλιευτικά σκάφη όταν υπάρχει ανάγκη να τραβηχτούν έξω από την θάλασσα για λόγους συντήρησης.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες πρότυπες προδιαγραφές, τους κανονισμούς, τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέρχεται σε 24.600,00 € με ΦΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτούμενες εργασίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός δέκα (10)  ημερών από την ανάρτηση της παρούσας να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας και στο γραφείο του Προέδρου τις οικονομικές προσφορές τους με την αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής τους στο ΜΕΕΠ εν ισχύ.

Προσφορές δικαιούνται να προσκομίσουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η και ανώτερη τάξη (άρθρο 59 Ν.4278/2014) ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ.

 

  Ο Πρόεδρος

του Λιμενικού Ταμείου Φθ/δας

 Σύρμος Ιωάννης


Niki Giannoulidou