0
Δημοσιεύτηκε 31 Ιαν 2013, 17:40   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας είναι….

IMG 2696 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: 1/2013
ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Στυλίδας
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η του μήνα Ιανουαρίου του έτους
2013 και ώρα 1:00 μμ συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας η Οικονομική
Επιτροπή ύστερα από την αριθμ. 1000 – 28/1/2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου
αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν
παρόντα τα 7 μέλη του ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
Γκλέτσος Απόστολος
Χρονόπουλος Ιωάννης
Κοντού Γεωργία
Πετεινός Χαράλαμπος
Τσιούμας Νικόλαος
Χριστοδούλου Κων/νος
Σταθελάκος Ευστάθιος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ουδείς
Με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στην
πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, τον
αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει
και ο Πρόεδρος της επιτροπής.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν
υποψηφιότητα.
Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής έθεσαν υποψηφιότητα οι σύμβουλοι της
μειοψηφίας κ. Χριστοδούλου Κων/νος και κ. Σταθελάκος Ευστάθιος.
Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
• Την εισήγηση του Προέδρου,
• Την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10
• Τις υποψηφιότητες, έτσι όπως προτάθησαν από το σύνολο της μειοψηφίας
• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Ψήφισε φανερά, τα δε αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν τα ακόλουθα:
1. Χριστοδούλου Κων/νος (σύμβουλος μειοψηφίας) έλαβε έξι (6 )ψήφους
2. Σταθελάκος Ευστάθιος (σύμβουλος μειοψηφίας) έλαβε μία (1) ψήφο

Κατόπιν αυτού η Οικονομική Επιτροπή εκλέγει Αντιπρόεδρο της

τον κ. Χριστοδούλου Κων/νο , ο οποίος συγκέντρωσε έξι (6) ψήφους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2013.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΑ ΜΕΛΗ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou