0
Δημοσιεύτηκε 31 Ιαν 2013, 17:46   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Στυλίδας για το οικονομικό έτος 2013

δημαρχειο 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 2/2013
ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2013
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μήνα Ιανουαρίου του
έτους 2013 και ώρα 6:30 μμ συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 994 – 28/1/2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου
που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27
μελών ήταν παρόντα τα 19 μέλη του ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                         1) ΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                              2) ΜΑΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3) ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                  3) ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                             4) ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                          5) ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                  6) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7) ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                     7) ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8) ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                           8) ΠΑΠΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν
10) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                     αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
11) ΒΡΥΝΙΩΤΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
12) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΚΑ
13) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
17) ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
18) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ
2) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΙΟΥ
3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ
4) ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 6:30 μμ ώρα για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ο Δήμαρχος ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Κων/νος Στρωματιάς, υπάλληλος του Δήμου, για
την τήρηση των πρακτικών
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του
ανωτέρω θέματος .
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το θέμα και έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας κ. Τσάκωνα Γεώργιο ο οποίος είπε τα εξής :
Το σχέδιο του Οικονομικού Προϋπολογισμού του έτους 2013 συντάχθηκε παίρνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του έτους 2012 καθώς επίσης και τις απαιτήσεις των υπηρεσιών του δήμου για λειτουργικά έξοδα και τα λοιπά στοιχεία που επηρεάζουν τα μεγέθη του Προϋπολογισμού του 2013.
Για την σύνταξη-ψήφιση και έλεγχο του προϋπολογισμού των δήμων έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις :
1. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 και της παρ. 4 του άρθρου 175 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄).
2. Οι διατάξεις των περιπτ. δ΄ και ε΄ του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72,
1−3 του άρθρου 86, 1−9 του άρθρου 266 και 1−2 του άρθρου 267 του ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄).
3. Την από 18.11.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 228Α΄) «Δημοσιονομικοί
κανόνες και άλλες διατάξεις»
4. Το ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει [βλ. ιδίως ν.3871/2010
(ΦΕΚ 141/Α΄/17−8−10), ν.3943/11 (ΦΕΚ 66/ Α΄/31−3−11), ν.4038/12 (ΦΕΚ
14/Α΄/2−2−2012)].
5. Τα οριζόμενα στην αριθ. 7028/3−2−2004 (ΦΕΚ 253/Β΄) απόφασή μας, περί καθορισμού
του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με
τις αριθ. 64871/2007 (ΦΕΚ 2253/Β΄) 70560/2009 (ΦΕΚ 2394/Β΄) και 50698/2011 (ΦΕΚ
2832/Β΄) όμοιες και ισχύει.
6. Τα οριζόμενα στην αριθ. 47490/18-12-2012 (ΦΕΚ 3390/Β΄) για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2013 − τροποποίηση της αριθ.
7028/3−2−2004 (ΦΕΚ 253/Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των
Δήμων και κοινοτήτων».
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού
έχει ως ακολούθως:
Α΄ ΕΣΟΔΑ:

Περιγραφή                                                                                                                   Ποσά
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                      3.614.372,19
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                    2.167.935,89
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

(Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ  ΦΟΡΑ                                                     416.244,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.                                         1.023.874,01

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ   1.511.403,26

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                                                          1.100.370,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                       9.834.200,31
Β΄ ΕΞΟΔΑ:
 Περιγραφή                                                                Ποσά
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                   4.647.998,87
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                        2.484.361,12
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                        2.647.760,83
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                     54.079,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                   9.834.200,31
Ο προϊστάμενος της Ο.Υ του Δήμου κ. Γεώργιος Τσάκωνας ζήτησε από το Δημοτικό
Συμβούλιο να ανακαλέσει την 1/2013 προγενέστερη απόφασή του που αφορά την Ψήφιση
προϋπολογισμού 2013 και έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις σε ερωτήσεις των δημοτικών
συμβούλων .

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την
εισήγηση του προϊσταμένου της ΟΥ Δ. Στυλίδας το Ν. 3852/2010,την αριθμ.
7028/3−2−2004 (ΦΕΚ 253/Β΄) απόφασή, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού
των Δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 64871/2007 (ΦΕΚ
2253/Β΄) 70560/2009 (ΦΕΚ 2394/Β΄) και 50698/2011 (ΦΕΚ 2832/Β΄) όμοιες και ισχύει, τα
οριζόμενα στην αριθ. 47490/18-12-2012 (ΦΕΚ 3390/Β΄) για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2013, κατά πλειοψηφία
Αποφασίζει
1. Θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον
2. Ανακαλεί την αριθμ. 1/2013 προγενέστερη απόφασή του.
3. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του οικ. Έτους 2013 του Δήμου
Στυλίδας, που είναι ισοσκελισμένος στο σύνολό του και παρουσιάζει :
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 9.834.200,31€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : 9.834.200,31€
και όπως ιδιαίτερα στο συνημμένο αναλυτικό έντυπο του προϋπολογισμού αναφέρεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Καραγεώργου-Σχορετσανίτη Αλέκας, Βρυνιώτη-Κατράνη Κωστούλας, Σταθελάκου Ευσταθίου, Σπυροκώστα- Βόρρη Αικατερίνης, Μπερτσιμά Δημητρίου και Οικονόμου Χρήστου, οι οποίοι έδωσαν αρνητική ψήφο επί της απόφασης αυτής.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     ΤΥ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou