0
Δημοσιεύτηκε 19 Ιούν 2013, 08:00   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Δήμος Στυλίδας:Καθορισμός ζώνης αιγιαλού και παραλίας στο Αχλάδι

ΑΧΛΑΔΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 11/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 101/2013
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’αριθμ. 5/9-5-2013 απόφαση συμβουλίου Τ.Κ Αχλαδίου
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η του μήνα Ιουνίου του έτους 2013
και ώρα 7:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την
αρίθμ. 7802 – 6/6/2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών
ήταν παρόντα τα 20 μέλη του ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                        Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) ΜΑΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                               1) ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                              2) ΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3) ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                  3) ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                   4) ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                         5) ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                6) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7) ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                        7) ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                          Οι οποίοι δεν προσήλθαν
9) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                            αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
10) ΒΡΥΝΙΩΤΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
11) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΚΑ
12) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13) ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15) ΠΑΠΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
18) ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
19) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
20) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩN

1) ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
2) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ
3) ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ
4) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΠΑΛΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ
5) ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΡΑΧΩΝ
6) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Η κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 7:00 μμ ώρα για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ο Δήμαρχος ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Κων/νος Στρωματιάς, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών
Η Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Χρονόπουλο Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση της Τ.Υ. του
Δήμου η οποία έχει ως εξής:
Το τοπικό συμβούλιο Αχλαδίου με την υπ’ αρίθμ. 5/9-5-2013 ομόφωνη απόφαση του
η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης εισήγησης, αιτείται προς το
Δήμο μας τη έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας καθορισμού ζώνης αιγιαλού και παραλίας στο
υπολειπόμενο παράκτιο τμήμα του Τ.Κ Αχλαδίου και συγκεκριμένα από τα όρια της ταβέρνας Κάβος
έως το οικόπεδο ιδιοκτησίας Αθανασίου Στουρνάρα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 – 9 του Ν.2971/2001 <<Αιγιαλός παραλία και άλλες
διατάξεις>> (Φ.Ε.Κ Α’ 285/19-12-2011), υπάρχει δυνατότητα της αυτεπάγγελτης εκκίνησης της
διαδικασίας καθορισμού αιγιαλού και παραλίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς .
Η ενδιαφερόμενη υπηρεσία ή φορέας δύναται να υποβάλει στην κτηματική υπηρεσία αίτηση
καθορισμού και τοπογραφικό διάγραμμα σε μήκος ακτής τουλάχιστον 500 μέτρων ή και περισσότερο
το οποίο θα είναι εξαρτημένο από το τριγωνομετρικό δίκτυο της χώρας.
Το ως άνω αναφερόμενο τοπογραφικό δύναται να συνταχθεί από φορείς του Δημοσίου τομέα, τις
τεχνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α ή σε περίπτωση αδυναμίας από ιδιώτες μηχανικούς που έχουν από το νόμο δικαίωμα σύνταξης τέτοιων διαγραμμάτων. Στη τελευταία περίπτωση το διάγραμμα συνοδεύεται από την απόδειξη παροχής υπηρεσιών του συντάκτη του και ελέγχεται και θεωρείται για την ακρίβεια του από μηχανικό της κτηματικής υπηρεσίας ή της Τεχνικής υπηρεσίας του αιτούμενου φορέα.
Η χάραξη των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας επί του συνταχθέντος τοπογραφικού-
κτηματογραφικού διαγράμματος και η σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης που το συνοδεύει γίνεται από την Επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας που συγκροτείται σε επίπεδο νομού με απόφαση του υπουργού οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2971/2001.
Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη :
1) Την υπ’ αρίθμ. 5/9-5-2013 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Αχλαδίου καθώς και την
αναγκαιότητα καθορισμού γραμμής αιγιαλού και παραλίας στο σύνολο της παράκτιας ζώνης της
τοπικής κοινότητας ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση και διαχείριση της με το πλέον
προσοδοφόρο τρόπο για το Δήμο μας.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 εισηγείται προς το Δ.Σ :
Την έγκριση της υπ’ αρίθμ. 5/9-5-2013 απόφασης του τοπικού συμβούλιο Αχλαδίου ώστε ο Δήμος
Στυλίδας να καταστεί επισπεύδων εκκίνησης της διαδικασίας καθορισμού ζώνης αιγιαλού και
παραλίας στο υπολειπόμενο παράκτιο τμήμα του Τ.Κ Αχλαδίου και συγκεκριμένα από τα όρια της
ταβέρνας Κάβος έως το οικόπεδο ιδιοκτησίας Αθανασίου Στουρνάρα.
Η σύνταξη της αίτησης και του τοπογραφικού- κτηματογραφικού διαγράμματος να γίνει από την
αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας και μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας ή
κωλύματος της η οποία και θα αιτιολογηθεί εγγράφως τότε να γίνει η ανάθεση της σύνταξης σε ιδιώτη μηχανικό που έχει από το νόμο δικαίωμα σύνταξης τέτοιων διαγραμμάτων.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω μετά διαλογική συζήτηση, ομόφωνα
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 5/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Αχλαδίου, ώστε ο Δήμος Στυλίδας να καταστεί επισπεύδων εκκίνησης της διαδικασίας καθορισμού ζώνης αιγιαλού και παραλίας στο υπολειπόμενο παράκτιο τμήμα του Τ.Κ Αχλαδίου και συγκεκριμένα από τα όρια της ταβέρνας Κάβος έως το οικόπεδο ιδιοκτησίας Αθανασίου Στουρνάρα.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ ΒΟΡΡΗ                     ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ                        ΤΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Niki Giannoulidou