0
Δημοσιεύτηκε 19 Ιούν 2013, 08:15   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Διορθώθηκαν λάθη σε τέλη ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας

τελη υδρευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 11/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 112/2013
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης διαγραφής βεβαιωμένου εσόδου από τέλη ύδρευσης
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η του μήνα Ιουνίου του έτους 2013
και ώρα 7:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την
αρίθμ. 7802 – 6/6/2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα
σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών
ήταν παρόντα τα 20 μέλη του ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) ΜΑΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                              1) ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                            2) ΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3) ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                3) ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                 4) ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                       5) ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              6) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7) ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                      7) ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                         Οι οποίοι δεν προσήλθαν
9) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                     αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
10) ΒΡΥΝΙΩΤΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
11) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΚΑ
12) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13) ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15) ΠΑΠΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
18) ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
19) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
20) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1) ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
2) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ
3) ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ
4) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΠΑΛΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ
5) ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΡΑΧΩΝ
6) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Η κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 7:00 μμ ώρα για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ο Δήμαρχος ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Κων/νος Στρωματιάς, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών
Η Αντιπρόεδρος ανακοίνωσε το θέμα και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χασιώτη Χρήστο, ο
οποίος έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση της Ο.Υ. η οποία έχει ως εξής :
1. Κατόπιν ελέγχου της Οικονομικής Υπηρεσίας στις χρεώσεις των καταναλωτών από Τέλη
Ύδρευσης διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση με την επωνυμία Αθηνά Δ. Φραγκάκη & Αθανασία Σ.
Τσιάμη ΟΕ (πρατηρίο υγρών καυσίμων, πλυντήριο, εστιατόριο) που εδρεύει στο 230 χλμ Αθηνών –
Θεσσαλονίκης, κατά την έκδοση των λογαριασμών τελών ύδρευσης χρεωνόταν εκ παραδρομής με το οικιακό τιμολόγιο και όχι το επαγγελματικό όπως θα έπρεπε. Κατόπιν και της αριθμ. 5480/26-04-2013 αίτησης της κυρίας Φραγκάκη Αθηνάς η οικονομική υπηρεσία προέβη σε διόρθωση του ως άνω λάθους, έτσι ώστε οι επόμενοι λογαριασμοί ύδρευσης να υπολογίζονται με βάση το ορθό τιμολόγιο.
2. Κατόπιν ελέγχου της Οικονομικής Υπηρεσίας στις χρεώσεις των καταναλωτών από Τέλη
Ύδρευσης διαπιστώθηκε ότι κατά την καταχώρηση των ενδείξεων του A Τριμήνου 2012 η κυρία
Τσαγκάρη Ζωή με αριθμό υδρομέτρου 02837765 εκ παραδρομής χρεώθηκε με τριακόσια δέκα (310) κυβικά αντί ενενήντα τριών (93,) που αναλογούσαν, διότι καταχωρήθηκε ως τελική ένδειξη ο αριθμός 813 αντί του ορθού 531. Συνέπεια των ανωτέρω ήταν η χρέωση αξίας νερού με ΦΠΑ να διαμορφωθεί σε 746,93 ευρώ αντί 4,07 €.
3. Κατόπιν ελέγχου της Οικονομικής Υπηρεσίας στις χρεώσεις των καταναλωτών από Τέλη
Ύδρευσης διαπιστώθηκε ότι κατά την καταχώρηση των ενδείξεων του Β Τριμήνου 2012 ο κύριος
Μπαλατσός Αθανάσιος με αριθμό υδρομέτρου 000335 εκ παραδρομής χρεώθηκε με εκατόν δέκα
οκτώ (118) κυβικά αντί δεκατεσσάρων (14) που αναλογούσαν, διότι καταχωρήθηκε ως προηγούμενη ένδειξη ο αριθμός 3100 αντί του ορθού 3204. Συνέπεια των ανωτέρω ήταν η χρέωση αξίας νερού με ΦΠΑ να διαμορφωθεί σε εξήντα ένα ευρώ και δεκατρία λεπτά αντί ενενήντα λεπτών€.
4. Κατόπιν ελέγχου της Οικονομικής Υπηρεσίας στις χρεώσεις των καταναλωτών από Τέλη
Ύδρευσης διαπιστώθηκε ότι κατά την καταχώρηση των ενδείξεων του Β Τριμήνου 2012 ο κύριος
Δρόσος Αιμίλιος του Ιωάννη με αριθμό υδρομέτρου Β0429405 εκ παραδρομής χρεώθηκε με εκατόν
εβδομήντα (170) κυβικά αντί ενενήντα τριών (93,) που αναλογούσαν, διότι καταχωρήθηκε ως
προηγούμενη ένδειξη ο αριθμός 2473 αντί του ορθού 2550. Συνέπεια των ανωτέρω ήταν η χρέωση
αξίας νερού με ΦΠΑ να διαμορφωθεί σε 170,63 ευρώ αντί 36,27 €.
5. Ο κ. Βαβανός Γεώργιος κάτοχος του αριθμ. ΑΕ075736 υδρομέτρου που βρίσκεται στην
Τ.Κ. Κουβέλας , κατά το Β τρίμηνο του 2012 εμφάνιζε υπερβολική κατανάλωση στο λογαριασμό
ύδρευσης ύψους 96 κυβικών τα οποία αντιστοιχούν σε ποσό 38,65 € . Κατόπιν της αριθμ.
Πρωτ.6239/20-5-2013 αίτησης του για επανέλεγχο του υδρομέτρου , ο κύριος Αλεξόπουλος
Χρήστος, υπάλληλος της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου, μετέβη για έλεγχο και διαπίστωσε ότι η
σωστή τελική ένδειξη του συγκεκριμένου υδρομέτρου που αφορούσε την κατανάλωση του Β΄τριμήνου 2012 ήταν 179 και όχι 1798 που κατέγραψε εκ παραδρομής στην κατάσταση ενδείξεων .
Λαμβάνοντας υπόψη τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν.
3463/06) όπου ορίζονται τα κάτωθι :
«1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:
α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν
την κληρονομιά.
β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα
αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.
γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και
δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών
φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως
προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»,
• Παρακαλούμε όπως προβείτε σε έγκριση διαγραφής ποσού τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ
και εξήντα επτά λεπτών (455,67€) από τέλη ύδρευσης Α΄ Τριμήνου 2012 Δ.Ε. Στυλίδας το
οποίο είχε ήδη βεβαιωθεί κατά την υποβολή της αίτησης της κυρίας Φραγκάκη και είχε
υπολογιστεί με το λάθος τιμολόγιο, καθώς και τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο
ποσό αυτό.
• Παρακαλούμε όπως προβείτε σε έγκριση διαγραφής ποσού επτακοσίων σαράντα δύο ευρω
και ογδόντα έξι λεπτών (742,86€) από τέλη ύδρευσης Α΄ Τριμήνου 2012 της κ.Τσαγκάρη Ζωή
Δ.Ε. Στυλίδας καθώς και τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό.
• Παρακαλούμε όπως προβείτε σε έγκριση διαγραφής ποσού εξήντα ευρώ και εικοσιτριών
λεπτών (60,23€) από τέλη ύδρευσης Β΄ Τριμήνου 2012 του κ. Μπαλατσού Αθανασίου Δ.Ε.
Στυλίδας καθώς και τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό.
• Παρακαλούμε όπως προβείτε σε έγκριση διαγραφής ποσού εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρω
και τριάντα έξι λεπτών (134,36€) από τέλη ύδρευσης Β΄ Τριμήνου 2012 του κ. Δρόσου
Αιμίλιου του Ιωάννη Δ.Ε. Στυλίδας καθώς και τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο
ποσό αυτό.
• Παρακαλούμε όπως προβείτε σε έγκριση διαγραφής ποσού 38,65 € από τέλη ύδρευσης Β΄
Τριμήνου 2012 του κ. Βαβανού Γεώργιου Δ.Ε. Εχιναίων καθώς και τυχόν προσαυξήσεων που
αντιστοιχούν στο ποσό αυτό.
Σας κοινοποιούμε τις αιτήσεις των ανωτέρω και τις εκθέσεις των υδρονομέων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω μετά διαλογική συζήτηση, ομόφωνα
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει:
1. Την διαγραφή ποσού τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (455,67€)
από τέλη ύδρευσης Α΄ Τριμήνου 2012 της Αθηνά Δ. Φραγκάκη & Αθανασία Σ. Τσιάμη ΟΕ
Δ.Ε. Στυλίδας καθώς και τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό
2. Την διαγραφή ποσού επτακοσίων σαράντα δύο ευρω και ογδόντα έξι λεπτών (742,86€) από
τέλη ύδρευσης Α΄ Τριμήνου 2012 της κ.Τσαγκάρη Ζωή Δ.Ε. Στυλίδας καθώς και τυχόν
προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό
3. Την διαγραφή ποσού εξήντα ευρώ και εικοσιτριών λεπτών (60,23€) από τέλη ύδρευσης Β΄
Τριμήνου 2012 του κ. Μπαλατσού Αθανασίου Δ.Ε. Στυλίδας καθώς και τυχόν
προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό.
4. Την διαγραφή ποσού εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρω και τριάντα έξι λεπτών (134,36€) από
τέλη ύδρευσης Β΄ Τριμήνου 2012 του κ. Δρόσου Αιμίλιου του Ιωάννη Δ.Ε. Στυλίδας καθώς
και τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό.
5. Την διαγραφή ποσού 38,65 € από τέλη ύδρευσης Β΄ Τριμήνου 2012 του κ. Βαβανού
Γεώργιου Δ.Ε. Εχιναίων καθώς και τυχόν προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό.
για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Ο.Υ. Δήμου Στυλίδας.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ- ΒΟΡΡΗ                           ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                  ΤΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Niki Giannoulidou