Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων
Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
Τσαντής • Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

Εκτός του αστικού ιστού της Στυλίδας η εγκατάσταση οπτικών ινών και κεραίας κινητής τηλεφωνίας-Διαβάστε όλη την απόφαση

στυλιδα πανοραμικη

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας της 27ης Ιανουαρίου 2014,
Αρ. Απόφασης: 22/2014
ΘΕΜΑ: Εκ νέου λήψη απόφασης επί της με Α.Π 9476/03-07-2013 αιτήσεως εταιρείας Vodafone –
Panafon A.E.E.T κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 9196/221077/2-12-2013 απόφασης της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης

“Ανακοινώθηκε στο σώμα γραπτή εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου η οποία είχε ως
εξής:
Με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 9476/03-07-2013 έγγραφο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία ‘’VODAFONE – PANAFON A.E.E.T‘’ και τα διακριτικά ‘’VODAFONE’’ αιτείται την αδειοδότηση από το Δήμο Στυλίδας για την άδεια
εκσκαφής με σκοπό τη τοποθέτηση υπογείου δικτύου οπτικών ινών μήκους 950 μέτρων περίπου
εκτός σχεδίου πόλης της Στυλίδας στη περιοχή που φαίνεται στο συνημμένο χάρτη . Σύμφωνα με
την συνημμένη στην αίτηση τεχνική έκθεση πρόκειται να γίνει διάνοιξη τάφρου διατομής 0,05 Χ
0,30 μέτρων και μήκους 950 μέτρων με εκσκαφή του χώρου με σκοπό την τοποθέτηση σωλήνων
δια μέσω των οποίων διέρχεται η οπτική ίνα. Επίσης στην τεχνική έκθεση αναφέρεται ότι θα
κατασκευαστούν από την εταιρεία πέντε (5) φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων
1,00Χ1,00Χ1,00 από οπλισμένο σκυρόδεμα με πάχος τοιχωμάτων βάσης 0,15μ και χυτοσίδηρο
κάλυμμα στα σημεία όπου αλλάζει η κατεύθυνση της όδευσης.
Η προτεινόμενη διαδρομή της όδευσης είναι από το παράδρομο της εθνικής οδού από τη
πλευρά του λιμανιού στη συμβολή με την οδό που διέρχεται εμπρός του λιμεναρχείου και του
τελωνείου αλλάζει κατεύθυνση στο διαμορφωμένο πάρκιγκ στη περιοχή ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ όπου
χωροθετούνται οι εγκαταστάσεις αναψυχής και καταλήγει στο παράπλευρο της εθνικής .
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προβαίνοντας στον έλεγχο των συνημμένων της αίτησης
δικαιολογητικών ζήτησε με το υπ’α.π 9476/8-7-2013 έγγραφο της από την αιτούμενη εταιρεία
‘’VODAFONE’’ πρόσθετα δικαιολογητικά και διευκρινήσεις.
Η εταιρεία ‘’VODAFONE’’ με το υπ’ αρίθμ. 10080/12-07-2013 απαντητικό της έγγραφο το οποίο
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης ανταποκρίθηκε ενημερώνοντας μας
σχετικά .
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στη συνέχεια της σχετικής αλληλογραφίας και προκειμένω η
σχετική εισήγηση της να εναρμονισθεί με τα όσα αναφέρονται στη υπ. αρίθμ. 725/23 ΚΥΑ/05-01-
2012 ζήτησε με το υπ’α.π 10307/19-7-2013 έγγραφο της από την αιτούμενη εταιρεία
‘’VODAFONE’’ πρόσθετα δικαιολογητικά .
Η εταιρεία ‘’VODAFONE’’ με το υπ’ αρίθμ. 11320/05-08-2013 απαντητικό της έγγραφο το οποίο
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης ανταποκρίθηκε ενημερώνοντας μας
σχετικά .
Το Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας με την υπ’ αρίθμ. 149/13-09-2013 απόφαση του δεν ενέκρινε
την άδεια εκσκαφής χάνδακα με σκοπό τη τοποθέτηση υπογείου δικτύου οπτικών ινών .
Επί της νομιμότητας της ως άνω αναφερόμενης απόφασης η εταιρεία ‘’VODAFONE – PANAFON
A.E.E.T‘’ προσέφυγε εμπρόθεσμα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την υπ’ αρίθμ. 9196/221077/2-12-2013 απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ η
οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης αποδέχθηκε τη
την από 2/10/2013 προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία ‘’VODAFONE – PANAFON A.E.E.T‘’ και
αναπέμπει το ζήτημα για νέα νόμιμη κρίση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το σκεπτικό της απόφασης με την οποία κρίνεται ως μη νόμιμη η υπ’ αρίθμ. 149/13-09-2013
απόφαση του Δ.Σ Στυλίδας κατά τον έλεγχο νομιμότητας της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
αναπτύσσεται επαρκώς στην υπ’ αρίθμ. 9196/221077/2-12-2013 απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.
Τέλος η αιτούμενη ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία ‘’VODAFONE – PANAFON A.E.E.T‘’ και τα
διακριτικά ‘’VODAFONE’’ επανέρχεται με το υπ’ αρίθμ. 18864/11-12-2013 ενημερωτικό σημείωμα
προς το Δ.Σ το οποίο και επισυνάπτεται στη παρούσα εισήγηση . Με το ενημερωτικό σημείωμα
αναφέρονται :
Α) ότι το έργο επέκτασης δικτύου οπτικής ίνας αφορά έργο δικτύου ενσύρματης επικοινωνίας για
την ανάπτυξη ταχύτερων ευρυζωνικών υπηρεσιών προς τους συνδρομητές της εταιρείας και δεν έχει
καμία σχέση με έργο ασύρματης επικοινωνίας όπως είναι η εγκατάσταση βάσης κεραίας κινητής
τηλεφωνίας που αφορά την επέκταση και αναβάθμιση υπηρεσιών ασύρματου δικτύου της
εταιρείας.
Β) ότι δεν υφίσταται στο σχεδιασμό της εταιρείας η εγκατάσταση σταθμού βάσης κεραιών κινητής
τηλεφωνίας παρά μόνο η υλοποίηση του έργου της οπτικής ίνας.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχοντας υπόψη τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 528/075 απόφασης
της ΕΕΤΤ, τις διατάξεις του Ν.4070/2012 << Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις>> , την υπ’ αρίθμ. 9196/221077/2-12-2013 απόφαση της
Γ.Γ.Α.Δ και μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων από την εταιρεία ‘’VODAFONE’’
δικαιολογητικών εισηγείται προς το Δ.Σ την έγκριση της υπ’ αρίθμ. 9476/03-07-2013 αίτησης της
ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ‘’VODAFONE – PANAFON A.E.E.T‘’ για κατασκευή δικτύου
οπτικών ινών εκτός του σχεδίου πόλης της Στυλίδας στη περιοχή ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ με τις κατωτέρω
προϋποθέσεις
α) Η όδευση του δικτύου οπτικών ινών θα ακολουθεί την εξής πορεία που φαίνεται το  επισυναπτόμενο σχέδιο . Μήκος όδευσης 950,00 μέτρα
β) Την αποκατάσταση του οδοστρώματος στη προγενέστερη κατάσταση
γ)Την κατάθεση από την εταιρεία εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου ποσού 298,85 €
.που θα αφορά την έντεχνη κατασκευή του έργου και θα επιστραφεί στην εταιρεία μετά από το
έλεγχο της επέμβασης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
δ) Την ενημέρωση για την έναρξη των εργασιών από την εν λόγω εταιρεία της Τεχνικής υπηρεσίας
του Δήμου τουλάχιστον τρείς μέρες νωρίτερα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα του ελέγχου της
έντεχνης εκτέλεσης του έργου
ε) Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την
αποφυγής ατυχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008
στ) Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων σε συνεργασία με το Α.Τ Στυλίδας και τη Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου για την εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων στη περιοχή εκτέλεσης του έργου.
ζ) Η εταιρεία ‘’VODAFONE – PANAFON A.E.E.T‘’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και 6 της
υπ’ αρίθμ. 528/075 απόφασης του ΕΕΤΤ απαλλάσσεται από την καταβολή τελών διέλευσης και
χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την αναφερόμενη εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα
Δεν εγκρίνει την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας έγκρισης της υπ’ αρίθμ. 9476/03-07-2013 αίτησης της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE – PANAFON A.E.E.T» για κατασκευή δικτύου οπτικών ινών εκτός του σχεδίου πόλης της Στυλίδας στη περιοχή ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και ζητάει να εξαιρεθεί η περιοχή ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ καθώς και ο αστικός ιστός της πόλης με τροποποίηση της μελέτης της εταιρείας «VODAFONE – PANAFON A.E.E.T», που αφορά την εγκατάσταση οπτικών ινών και την κατασκευή οικίσκου βάσης κεραιών. “

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ  ΕΔΩ

stilida.com

- Διαφήμιση -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -