0
Δημοσιεύτηκε 20 Νοέ 2013, 09:00   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Με λεωφορείο του Δήμου προσωρινά θα μεταφέρονται οι μαθητές στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 23.10 (2)ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθμ. 20/2013 συνεδρίασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 222/2013
ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης λεωφορείου του ∆ήμου για τη μεταφορά μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας.

“Γνωρίζεται ότι υπάρχει πρόβλημα
μεταφοράς μαθητών του ∆ήμου Στυλίδας προς το Μουσικό Σχολείο Λαμίας, στο οποίο φοιτούν, δεδομένου ότι η μεταφορά των μαθητών που άπτεται των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας, αποτελεί συνέχεια των υπαρχόντων συμβάσεων, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η συγκεκριμένη μεταφορά.

Το θέμα σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Στάικο θα επιλυθεί με το νέος έτος.

Κατόπιν αυτού αιτείται η έγκριση για τη μεταφορά των συγκεκριμένων μαθητών με το λεωφορείο του ∆ήμου, μέχρι το τέλος 2013.

Η ∆.Σ. κ.Καραγεώργου-Σχορετσανίτη Αλέκα ανέφερε ότι το λεωφορείο είναι για ειδικό σκοπό. Εφ’όσον τηρηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις και ληφθούν όλα τα μέτρα που διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών (ΚΤΕΟ λεωφορείου, ζώνες, έλεγχο ελαστικών κλπ) συμφωνούμε για μικρό χρονικό διάστημα.

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη μεταφορά των μαθητών του ∆ήμου Στυλίδας προς το Μουσικό Σχολείου Λαμίας, στο οποίο φοιτούν μέχρι το τέλος του έτους 2013 και την επίλυση του θέματος από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το λεωφορείο του ∆ήμου εφ’όσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις και ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα που θα διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών (ΚΤΕΟ λεωφορείου, ζώνες, έλεγχο

20131120-090419.jpg


Niki Giannoulidou