0
Δημοσιεύτηκε 6 Μαρ 2014, 22:10   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Στυλίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑδημαρχειο 24 300x170 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 3563
ΗΜΕΡΟΜ: 07-03-2014
ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2014
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)
4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στους Κ.Α. 20.6671.0003, 20.6671.0004, 25.6671.0003, 25.6671.0004, 25.6671.0005, 30.6671.0003, 30.6671.0004, 30.6671.0005, 70.6671.0003, 70.6671.0004, 70.6671.0005, 35.6671.0001, στους οποίους προβλέπεται πίστωση 66.800,00 ΕΥΡΩ για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
6) Την 21/19-02-2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε
πίστωση 66.800,00 ευρώ.
7) Την 24/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και οι όροι δημοπράτησης.
8) Τον Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209
9) To N. 3852/10
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με φανερές προσφορές για την προμήθεια των
παρακάτω αγαθών:
για να δείτε όλη την απόφαση πατήστε ΕΔΩ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou