Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
Μυρμιδόνες Στυλίδας • Αθλητικός Σύλλογος MMA
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σου δίνει επιδότηση για να βρεις δουλειά

ευρωTo πρόγραμμα Your first EURES job της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-30 ετων και τους δίνει την δυνατότητα να πάρουν οικονομική βοήθεια για μια συνέντευξη με κάποιον εργοδότη σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αλλά και για να μάθουν την γλώσσα της χώρας ενώ προσφέρει επιδότηση ακόμη και για τις ανάγκες για την μεταστέγαση τους.

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES είναι μια πρωτοβουλία για την επαγγελματική κινητικότητα που αποβλέπει στο να συνδράμει τόσο τους νέους στην εξεύρεση εργασίας όσο και τους εργοδότες στον εντοπισμό υπαλλήλων σε οποιοδήποτε από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Πρόκειται για μία από τις βασικές δράσεις της εμβληματικής πρωτοβουλίας Νεολαία σε κίνηση, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και της πρωτοβουλίας Ευκαιρίες για τους νέους για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την ενίσχυση της κινητικότητας των νεαρών εργαζομένων.

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES αναφέρεται στην πρώτη ευκαιρία απασχόλησης που προσφέρεται σε άλλη χώρα της ΕΕ σε οποιονδήποτε νέο αναζητά εργασία ή αλλάζει εργασία υπό την υποστήριξη της εν λόγω δράσης κινητικότητας.

Όταν βρουν εργασία οι αιτούντες μπορούν να κάνουν επίσης αίτηση για να πάρουν οικονομική βοήθεια για μετεγκατάσταση στην νέα χώρα. Ακόμη και ο εργοδότης μπορεί να κάνει αίτηση για οικονομική υποστήριξη εάν προσφέρει στον εργαζομένη κάποιο εισαγωγικό πρόγραμμα.

Ποιοι έχουν δικαίωμα να λάβουν βοήθεια;

Τα άτομα που αναζητούν εργασία , τα οποία είναι:

ηλικίας 18-30 ετών
υπήκοοι χώρας της ΕΕ
νόμιμοι κάτοικοι χώρας της ΕΕ

Οι εργοδότες που:

είναι επιχειρηματίες νόμιμα εγκατεστημένοι σε χώρα της ΕΕ
αναζητούν εργαζομένους με συγκεκριμένο προφίλ, τους οποίους δεν μπορούν να βρουν στη χώρα τους
προσφέρουν τουλάχιστον 6μηνες συμβάσεις εργασίας, με αμοιβή και όρους που προβλέπονται στο εθνικό εργατικό δίκαιο

Τι είδους βοήθεια προσφέρεται;

Άτομα που αναζητούν εργασία

Αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης, και βοήθεια για τοποθέτηση σε θέση εργασίας
Χρηματοδότηση για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου για συνέντευξη και/ή για μετάβαση στο εξωτερικό για την ανάληψη θέσης εργασίας.
Κατάρτιση (γλώσσες, μη τεχνικές δεξιότητες)

Εργοδότες

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (δηλ. οι επιχειρήσεις με 250 το πολύ υπαλλήλους) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη μέρους του κόστους κατάρτισης και της βοήθειας εγκατάστασης των νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων.

Θέσεις εργασίας σε ευρωπαϊκά όργανα και φορείς καθώς και σε άλλους διεθνείς πολιτικούς, οικονομικούς και επιστημονικούς οργανισμούς (π.χ. φορείς των Ηνωμένων Εθνών, ΟΟΣΑ, Συμβούλιο της Ευρώπης, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας κ.ά.), ενώ επιλέξιμοι είναι επίσης οι υπερεθνικές ρυθμιστικές αρχές και οι οργανισμοί τους.

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES είναι ένα μέσο που συμβάλλει
–στη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας της ΕΕ, κυρίως μέσω της παροχής συνδρομής για την κάλυψη σημαντικού αριθμού κενών θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς
–στη διευκόλυνση της μετάβασης στην αγορά εργασίας, ιδίως την πρώτη μετάβαση από το στάδιο της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης στην εργασία
–στη μείωση των εμποδίων όσον αφορά την επαγγελματική κινητικότητα που παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρώπη και
–στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ποσοστό απασχόλησης 75% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 20-64 μέχρι το 2020.

Ποιες θέσεις εργασίας είναι επιλέξιμες;

Οι προσφορές εργασίας πρέπει να απευθύνονται σε υπηκόους άλλων κρατών μελών. Οι θέσεις εργασίας, για να είναι επιλέξιμες για την προπαρασκευαστική δράση της πρωτοβουλίας Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES, πρέπει να συμμορφώνονται προς την εθνική νομοθεσία και να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
–να βρίσκονται σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα διαμονής του νέου που αναζητεί εργασία
–να εξασφαλίζουν αμοιβή και σύμβαση ελάχιστης διάρκειας 6 μηνών

Η συμβατική σχέση μεταξύ εργοδότη και ατόμων που αναζητούν εργασία διέπεται από το εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο του εκάστοτε κράτους μέλους.
Σκοπός της πρωτοβουλίας Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES είναι να καταστήσει ευκολότερη την πρόσβαση των νέων σε πραγματικές θέσεις εργασίας και να διευκολύνει τους εργοδότες στην εξεύρεση του εργατικού δυναμικού που εκλείπει σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES δεν καλύπτει περιπτώσεις πρακτικής άσκησης / μαθητείας. Ομοίως, η πρωτοβουλία αυτή δεν ισχύει για τις συμβάσεις εργασίας οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και εγκριθεί η χρηματοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες απασχόλησης , τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να λάβουν τη χρηματοδότηση προτού μεταβούν στο εξωτερικό. Όσον αφορά τις ΜΜΕ, θα απαιτείται να υποβάλουν γραπτή αίτηση, η δε χρηματοδότησή τους εξαρτάται από το εάν ο εργοδότης αποφασίσει να εφαρμόσει πρόγραμμα ένταξης μετά την τοποθέτηση στη θέση εργασίας για τους νεοπροσλαμβανόμενους μετακινούμενους εργαζόμενους.

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα

Ταξίδι για συνέντευξη στο εξωτερικό

Ο όρος «συνέντευξη» αναφέρεται στον κατ’ ιδίαν διάλογο με έναν ή περισσότερους εργοδότες. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει διαγωνισμό. Το ταξίδι για συνέντευξη στο εξωτερικό δεν είναι υποχρεωτικό, αποτελεί απλώς μία από τις συνήθεις διαδικασίες επιλογής.

Η χρηματοδοτική υποστήριξη για ταξίδι στο εξωτερικό με σκοπό τη συνέντευξη δεν είναι δικαίωμα. Οι προσκλήσεις συμφωνούνται μεταξύ των εργοδοτών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES και των αρμόδιων υπηρεσιών απασχόλησης. Για την απόφαση λαμβάνεται πάντα υπόψη η πιθανότητα επιτυχούς αντιστοίχισης της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας, η διάρκεια του ταξιδιού και τα έξοδα που πρόκειται να βαρύνουν τον αιτούντα εργασία. Ο αιτών εργασία έχει την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να απορρίψει το ταξίδι για συνέντευξη ή να προτείνει διαφορετικό τρόπο συνέντευξης.

Εάν η συνέντευξη(εις) για εργασία στο εξωτερικό εγκριθεί(ούν), οι αιτούντες εργασία δικαιούνται χρηματοδοτικής υποστήριξης για ένα μόνο ταξίδι για συνέντευξη σε άλλο κράτος μέλος.

Για τον λόγο αυτό, το ταξίδι πρέπει να πραγματοποιείται κατά προτίμηση όταν ο αιτών εργασία έχει περάσει τη φάση προεπιλογής ή όταν εκκρεμούν και άλλες συνεντεύξεις ή/και όταν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω δυνατότητες επιλογής για εργασία. Η διάρκεια του ταξιδιού μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες πρόσληψης ή/και τη γεωγραφική απόσταση, με μέσο όρο τις δύο ημέρες.

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ του τόπου διαμονής των ατόμων που αναζητούν εργασία (ή της πλησιέστερης κύριας πόλης) και της χώρας προορισμού όπου θα πραγματοποιηθεί(ούν) η(οι) συνέντευξη (εις) (ή της πλησιέστερης κύριας πόλης)7. Είναι προς το συμφέρον του ατόμου που αναζητά εργασία να χρησιμοποιεί το φθηνότερο μέσο μεταφοράς.

Θέση εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ

Εάν ο αιτών εργασία προσληφθεί σε μια θέση εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ, δικαιούται αποζημίωσης (κατ’ αποκοπήν) πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα διαμονής. Πρόκειται για τη συνεισφορά στα οδοιπορικά έξοδα και στα έξοδα διαβίωσης (περιλαμβανομένων των εξόδων διαμονής) που προκύπτουν κατά τη μετάβαση στη χώρα προορισμού. Η αποζημίωση οφείλεται μόνον όταν ο μετακινούμενος εργαζόμενος αλλάζει χώρα διαμονής.

Στην περίπτωση διεθνούς πρόσληψης, η κατάλληλη υποστήριξη μετά την τοποθέτηση στη θέση εργασίας μπορεί να διευκολύνει την ένταξη του εργαζόμενου στη νέα κατάσταση. Οι ΜΜΕ που προσλαμβάνουν, και πληρούν τις προϋποθέσεις , είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση ώστε να βοηθηθούν στην κάλυψη των δαπανών του προγράμματος ένταξης για τους νεοεισερχόμενους νεαρούς μετακινούμενους εργαζομένους.

Η εφαρμογή του προγράμματος ένταξης από τις ΜμΕ είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των ΜμΕ στις δραστηριότητες πρόσληψης της πρωτοβουλίας Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES.

Το πρόγραμμα ένταξης περιλαμβάνει εισαγωγική κατάρτιση και, ενδεχομένως, άλλες δραστηριότητες στήριξης του νεοεισερχόμενου νεαρού μετακινούμενου εργαζόμενου εκ μέρους του εργοδότη με σκοπό να διευκολυνθεί η ομαλή ένταξη του εργαζομένου στην επιχείρηση και να μειωθούν τα εμπόδια στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνιστώσες:

Κατάρτιση

Συνίσταται στην παροχή εξωτερικής ή εσωτερικής κατάρτισης ή καθοδήγησης επί τω έργω προς όφελος του εργαζόμενου, με σκοπό
–την απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
–την εξοικείωσή του με τους στόχους και τις αξίες της επιχείρησης
–την απόκτηση περισσότερων γνώσεων σχετικά με τις επιχειρησιακές και διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των επαγγελματικών υποχρεώσεων
–την εξοικείωσή του με το πεδίο εφαρμογής και τη δομή της επιχείρησης (π.χ. επισκέψεις σε υποκαταστήματα της επιχείρησης, επικοινωνία με πελάτες, κ.λπ.)
–τη διασφάλιση καθοδήγησης (π.χ. από ανώτερο υπάλληλο)
–την κάλυψη λοιπών αναγκών κατάρτισης

Μαθήματα γλώσσας

Παροχή πρόσβασης σε εσωτερική ή εξωτερική κατάρτιση για τη βελτίωση των γραπτών και προφορικών απαιτήσεων της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή/και άλλων γλωσσών απαραίτητων για τις ανάγκες της θέσης εργασίας.

Στις εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος ένταξης μπορεί να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Διοικητική υποστήριξη και διευκόλυνση εγκατάστασης

Συνίσταται στην παροχή βοήθειας κατά την εγκατάσταση του νεοεισερχόμενου νεαρού μετακινούμενου εργαζόμενου για τη διευκόλυνση της ένταξής του στη νέα χώρα, π.χ. βοήθεια κατά τη μετακόμιση, βοήθεια για την εξεύρεση κατάλληλης κατοικίας, την καταχώριση τόπου διαμονής, την έκδοση άδειας εργασίας, την αναγνώριση τίτλων σπουδών, την φοίτηση παιδιών κ.λπ.

Η έκταση και το περιεχόμενο του προγράμματος ένταξης του εργαζόμενου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη. Ωστόσο, το πρόγραμμα ένταξης πρέπει πάντα να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία συνιστώσα κατάρτισης. Το επίπεδο των συνιστωσών κατάρτισης μπορεί να ποικίλει από βασικό έως πλήρες και να συνδυάζεται με τη διοικητική υποστήριξη και τη διευκόλυνση του εργαζομένου στη μετεγκατάστασή του σύμφωνα με τις ανάγκες και την πρακτική των ΜΜΕ.

Η βασική εισαγωγική κατάρτιση συνίσταται σε μια βασική ενότητα κατάρτισης η οποία περιλαμβάνει μία από τις ακόλουθες συνιστώσες: κατάρτιση σχετική με τη θέση εργασίας ή μαθήματα γλώσσας.

Η πλήρης εισαγωγική κατάρτιση συνίσταται σε ένα πιο προχωρημένο πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες εκπαιδευτικές ενότητες σχετικά με την εργασία και τις ανάγκες τόσο του νεοεισερχόμενου νεαρού μετακινούμενου εργαζόμενου όσο και της επιχείρησης, όπως κατάρτιση σχετική με τη θέση εργασίας ή μαθήματα γλώσσας.

Το πρόγραμμα ένταξης μπορεί να εφαρμοστεί σε διαδοχικές ή σε χωριστές περιόδους, υπό την προϋπόθεση ότι άρχισε κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εβδομάδων εργασίας του νεαρού υπαλλήλου. Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη διάρκεια του προγράμματος. Ωστόσο, το πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να είναι ρεαλιστικό για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Για να είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση, ο εργοδότης (ΜΜΕ) πρέπει να υποβάλει αίτηση για χρηματοδοτική υποστήριξη η οποία να περιέχει πληροφορίες σχετικά με το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων απευθυνθείτε στις «υπηρεσίες απασχόλησης για την πρώτη σου εργασία μέσω του EURES»

Οι νεαροί αιτούντες εργασία (συνέντευξη) ή οι νεαροί προσληφθέντες εργαζόμενοι (τοποθέτηση σε θέση εργασίας) πρέπει να πληρώνονται πριν από τη συνέντευξη σε άλλη χώρα της ΕΕ ή/και την ανάληψη της νέας θέσης εργασίας στη χώρα προορισμού.

Οι εργοδότες δύνανται να αξιώσουν την καταβολή της πληρωμής μόνον αφότου οι νεαροί μετακινούμενοι εργαζόμενοι έχουν αρχίσει να εργάζονται στην επιχείρηση και εφόσον το πρόγραμμα ένταξης έχει αρχίσει να εφαρμόζεται

Περισσότερα για τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι νέοι μπορούν να δουν εδώ

dikaiologitika.gr

- Διαφήμιση -
Κουτσούκου • Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


Τελευταία Νέα

Διακοπή νερού την Τετάρτη 19/6 στη Στυλίδα

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Τετάρτη 19/06/2024, λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης επί της οδού Φίλωνος, στην Στυλίδα, θα...
- Διαφήμιση -
Stylida FM • Ραδιοφωνικός Σταθμός

Περισσότερα Άρθρα

- Διαφήμιση -