0
Δημοσιεύτηκε 11 Νοέ 2013, 10:45   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Το σχέδιο προϋπολογισμού του 2014 του Δήμου Στυλίδας

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθμ. 20/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.
Αρ.Απόφασης: 156/2013

Στη Στυλίδα σήμερα την 4η Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Στυλίδας, ύστερα από την 16504 – 30/10/2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις 75 Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Δήμαρχος–Πρόεδρος Ο.Ε διαπίστωσε ότι                       από τα (7) μέλη της Οικονομικής επιτροπής ήταν παρόντα τα (4)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκλέτσος Απόστολος – Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε             1. Σταθελάκος Ευστάθιος – Μέλος
2. Χρονόπουλος Ιωάννης – Μέλος                                          2. Πετεινός Χαράλαμπος – Μέλος
3 Κοντού Γεωργία – Μέλος                                            3. Χριστοδούλου Κων/νος – Μέλος

4. Τσιούμας Νικόλαος – Μέλος

Κατόπιν άρχισε η συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :
ΘΕΜA : «Σύνταξη προϋπολογισμού ήμου Στυλίδας έτους 2014»
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας
συνεδρίασης είπε ότι σύμφωνα με το αρ. 72 παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 3852/2010 η αρμοδιότητα της σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου ανήκει στην οικονομική επιτροπή.
Σύμφωνα με την την ΚΥΑ 30842/31-07-2013, ΦΕΚ 1896 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ 1-8-2013.
Το σχέδιο που έχετε μπροστά σας ακολουθεί αυτές τις αρχές.
Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να προχωρήσετε στη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2014.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη
1. το αρ. 72 παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 3852/2010
2. την Κ.Υ.Α. 7028/03-02-04 (ΦΕΚ 253/Β)
3. την Κ.Υ.Α. 47490/18-12-2012(ΦΕΚ 3390/Β)
4. την αρ. 181/2013 απόφαση του .Σ. με την οποία εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2014.
5. την αρ. 2/2013 απόφαση εκτελεστικής επιτροπής.
6. τα έσοδα που βεβαιώθηκαν και τα έξοδα που έχουν ενταλθεί κατά το έτος 2013 (σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου μας ).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κάλεσε το Σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα την σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας για το οικονομικό έτος 2014, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής,  στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Α΄ ΕΣΟΔΑ:

  •  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.287.811,61
  •  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 258.476,17
  •  ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 409.680,84
  •  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 1.023.874,01
  • ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.548.553,26
  • 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 167.373,32

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.695.769,21

Β΄ ΕΞΟΔΑ:

  •  ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.086.407,87
  • ΕΠΕΝΥΣΕΙΣ 174.909,20
  • ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.433.181,40
  • ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.270,74

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.695.769,21
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

.Ο Πρόεδρος Ο.Ε.                                       Τα μέλη
Απόστολος Γκλέτσος                           Χρονόπουλος Ιωάννης
Κοντού Γεωργία
Τσιούμας Νικόλαος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.
Απόστολος Γκλέτσος


Niki Giannoulidou