0
Δημοσιεύτηκε 28 Δεκ 2012, 10:42   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Τι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας σχετικά με το Αστυνομικό μας Τμήμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 24/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 266/2012
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση δημοτικού κτιρίου για στέγαση του Α.Τ. Στυλίδας.
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους
2012 και ώρα 6:30 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από
την αρίθμ. 18014 – 13/12/2012 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα
σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών
ήταν παρόντα τα 20 μέλη του ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                             Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1) ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                1) ΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                                                         2) ΜΑΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                    3) ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4) ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                         4) ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                    5) ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                          6) ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                7) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                           Οι οποίοι δεν προσήλθαν
9) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                       αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
10) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11) ΒΡΥΝΙΩΤΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
12) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΚΑ
13) ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14) ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15) ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) ΠΑΠΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
19) ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
20) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΙΟΥ
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 6:30 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ο Δήμαρχος ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Κων/νος Στρωματιάς, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών
Το σώμα ομόφωνα αποφασίζει την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον σύμφωνα με το Ν. 3852/2010.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το θέμα και έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής :
Στην 222/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαν τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω:
Η Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας δια του υπ΄αριθμ. 8039/53600/14-στ/11-10-2012 έγγραφό της
ζητά στα πλαίσια μείωσης των δαπανών λειτουργικού χαρακτήρα, όπως ο Δήμος παραχωρήσει για τη στέγαση του Α.Τ. Στυλίδας μέρος του δημοτικού κτιρίου (πρώην Κ.Π.Ε.) και συγκεκριμένα χώρο
εκτάσεως περίπου 100 τ.μ. αποτελούμενο από τρία(3) συνολικά γραφεία και βοηθητικούς χώρους
(τουαλέτα, κουζινάκι, χώλ). Η παραχώρηση θα ισχύει για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.
Από τις διατάξεις του άρθρου 185 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου επιτρέπεται η παραχώρηση δωρεάν χρήσης δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε
Ν.Π.Δ.Δ. για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν
εκλείψει. Η στέγαση του Α.Τ. Στυλίδας κρίνεται ως άμεση και επιτακτική ανάγκη, καθότι σε
διαφορετική περίπτωση υπάρχει πιθανότητα καταργήσεως του Α.Τ., με ότι αυτό συνεπάγεται για το
Δήμο μας.
Στη συνέχεια η απόφαση αυτή με το αριθμ. 15936/22-10-12 έγγραφό μας διαβιβάσθηκε στη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για έλεγχο νομιμότητας.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για με το αριθμ. 11254/264664/17-12-2012 επείγον έγγραφό της, που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της αριθμ. 222/2012 απόφασης του
Δημοτικού μας Συμβουλίου για παραχώρηση δημοτικού κτιρίου για στέγαση του Α.Τ. Στυλίδας, θέτει
υπόψη μας ότι η σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας θα
έπρεπε να προηγείται χρονολογικά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για τους λόγους αυτούς προτείνω την ανάκληση της 222/2012 απόφασης μας και τη λήψη νέας για
την δωρεάν παραχώρηση για χρήση, για τουλάχιστον πέντε(5) χρόνια, τμήματος του Δημοτικού
κτιρίου(πρώην Κ.Π.Ε.) αποτελούμενο από τρία(3) γραφεία, χώλ και βοηθητικούς χώρους(τουαλέτα,
κουζινάκι) συνολικού εμβαδού περί τα 100 τ.μ. για τη στέγαση του Α.Τ. Στυλίδας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του το έγγραφο
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και την 26/2012 απόφαση της Δ.Κ.
Στυλίδας, μετά διαλογική συζήτηση, ομόφωνα
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Ανακαλεί την 222/2012 προγενέστερη απόφαση του.
2. Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση για χρήση τμήματος του Δημοτικού κτιρίου (πρώην Κ.Π.Ε.)
αποτελούμενο από τρία(3) γραφεία, χώλ και βοηθητικούς χώρους (τουαλέτα, κουζινάκι) για
πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον, συνολικού εμβαδού περί τα 100 τ.μ. για τη στέγαση του Α.Τ.
Στυλίδας, ως ειδικότερα αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                        ΤΥ
ΑΔΑ: Β4ΜΓΩ1Ζ-Σ7Α


Niki Giannoulidou