0
Δημοσιεύτηκε 11 Δεκ 2012, 07:20   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Χρηματοδοτείται ο Δήμος Στυλίδας για την ανάδειξη του μονοπατιού Παλιά Νεράιδα-Ι.Μ.Ταξιαρχών

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 21/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 260/2012
ΘΕΜΑ: Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης για την Ανάδειξη και προώθηση υφιστάμενων μονοπατιών υψηλής περιβαλλοντικής και τουριστικής σημασίας του Δήμου Στυλίδας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας στη συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2012 εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στην ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου κ. Φύκα Ιωάννα η οποία έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής:

Ο Δήμος Στυλίδας / Τεχνική Υπηρεσία υπέβαλε πρόταση για την ένταξη του έργου με τίτλο: «Ανάδειξη και προώθηση υφιστάμενων μονοπατιών υψηλής περιβαλλοντικής και τουριστικής σημασίας του Δήμου Στυλίδας » βάση της 156/2011 ΑΔΣ έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου στην σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της ΟΤΔ « Φθιωτική Αναπτυξιακή ΑΕ ».
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φορέας Χρηματοδότησης ) με το ΑΠ 15727/8-11-2012 ΑΔΑ:Β4Σ7Β-6Β1) έγγραφο του ενέταξε το παραπάνω έργο με τίτλο: « Ανάδειξη και προώθηση υφιστάμενων μονοπατιών υψηλής περιβαλλοντικής και τουριστικής σημασίας του Δήμου Στυλίδας » στο Υπομέτρο L 323-1 του μέτρου 41 του ΠΑΑ με Φορέα Εφαρμογής την Φθιωτική Αναπτυξιακή ΑΕ με ποσό συνολικού κόστους 71.340,00 Ευρώ.
Βάση των παραπάνω ο Δήμος Στυλίδας καθίσταται δικαιούχος χρηματοδότησης ποσού 71.340,00 Ευρώ (συνολικού ποσού με Φ.Π.Α) για την υλοποίηση του παραπάνω έργου με βάση τη σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά την διαμόρφωση μονοπατιού διαδρομής: Παλιά Νεράιδα –ΙΜ Αγ. Ταξιαρχών- Νεράιδα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω μετά διαλογική συζήτηση, ομόφωνα
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Αποδέχεται την ένταξη του έργου «Ανάδειξη και προώθηση υφιστάμενων μονοπατιών υψηλής περιβαλλοντικής και τουριστικής σημασίας του Δήμου Στυλίδας » στο Υπομέτρο L 323-1 του μέτρου 41 του ΠΑΑ με Φορέα Εφαρμογής την Φθιωτική Αναπτυξιακή ΑΕ με ποσό συνολικού κόστους 71.340,00 Ευρώ.
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ΟΤΔ για την υλοποίηση του έργου στα πλαίσια του « ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» (ΠΑΑ)


Niki Giannoulidou