0
Δημοσιεύτηκε 11 Δεκ 2012, 07:18   /   ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
 
 

Γλύφα:Ίδρυση Τοπικού Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 21/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 261/2012
ΘΕΜΑ: Αποδοχή της απόφασης ένταξης για την Ίδρυση τοπικού κέντρου τουριστικής Πληροφόρησης στη Γλύφα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας στη συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2012 εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στην ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου κ. Φύκα Ιωάννα η οποία έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής:

Ο Δήμος Στυλίδας / Τεχνική Υπηρεσία υπέβαλε πρόταση για την ένταξη της δράσης με τίτλο:
« ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑ » βάση της 154/2011 ΑΔΣ έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου στην σχετική Πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της ΟΤΔ « Φθιωτική Αναπτυξιακή ΑΕ ».
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φορέας Χρηματοδότησης ) με το ΑΠ 15727/8-11-2012 ΑΔΑ:Β4Σ7Β-6Β1) έγγραφο του ενέταξε το παραπάνω έργο με τίτλο: « ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑ » στο Υπομέτρο L 313-1 του μέτρου 41 του ΠΑΑ με Φορέα Εφαρμογής την Φθιωτική Αναπτυξιακή ΑΕ με ποσό συνολικού κόστους 54.796,50 Ευρώ.
Βάση των παραπάνω ο Δήμος Στυλίδας καθίσταται δικαιούχος χρηματοδότησης ποσού 54.796,50 Ευρώ (συνολικού ποσού με Φ.Π.Α) για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης με βάση τη σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά την διαμόρφωση Τμήματος του Δημοτικού καταστήματος Γλύφας σε Τοπικό κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω μετά διαλογική συζήτηση, ομόφωνα
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Αποδέχεται την ένταξη του έργου « ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑ » στο Υπομέτρο L 313-1 του μέτρου 41 του ΠΑΑ με Φορέα Εφαρμογής την Φθιωτική Αναπτυξιακή ΑΕ με ποσό συνολικού κόστους 54.796,50 Ευρώ.
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ΟΤΔ για την υλοποίηση του έργου στα πλαίσια του « ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» (ΠΑΑ)


Niki Giannoulidou