0
Δημοσιεύτηκε 27 Ιαν 2014, 15:37   /   ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 
 

Κοινή απόφαση Υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης & Δημάρχου Στυλίδας

dimarxeio 22 630x472 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Στυλίδα 27 – 01 – 2014
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ                                               Αριθμ. Πρωτ: 1441

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ                        &        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’αριθμ. πρωτ: 18972/12-12-2013 αίτηση του υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων Νικολάου Θηβαίου του Θεοδώρου, Κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού με βαθμό Ε΄ με την οποία ζητά την απόσπασή του στο Δήμο Στυλίδας, επειδή έχει εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Στυλίδας για τη δημοτική περίοδο 1/1/2011 έως 31/08/2014.
2. Την υπ’αριθμ. 29/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.
3. Το από 26-12-2010 πρωτόκολλο ορκωμοσίας του ως Δ.Σ. Στυλίδας.
4. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 73 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α΄/28-06-2007)
β. Του άρθρου 93 παραγρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012).
5. Του άρθρου ένατου παραγρ. 16 του Ν. 4057/2013 (ΦΕΚ 54/Α΄/14-3-2012.
6. Την υπ’αριθμ. ΙΚ/Φ.1.2/οικ. 32927/4.12.2013 (ΦΕΚ 3102/Β΄/6-12-2013) απόφαση του Υπουργού ΜΗ άρθρο 5α περί μεταβίβασης στο Προϊστάμενο της Γ.Δ. Κατάστασης Προσωπικού του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» των αποσπάσεων τακτικών υπαλλήλων και ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού.
7. Την υπ’αριθμ. 49 εγκύκλιο με αρ. πρωτ οικ. 44512/24-10-2011 του ΥΠ.ΕΣ.
8. Τις υπ’αριθμ. 106/2007 και 436/2009 γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ.
9. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 2732/τ.Β΄/21-11-2011)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Αποσπούμε τον υπάλληλο του Δήμου Αθηναίων Νικόλαο Θηβαίο του Θεοδώρου, Κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού με Βαθμό Ε΄ στο Δήμο Στυλίδας, ο οποίος εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος τουΔ ήμου Στυλίδας για τη δημοτική περίοδο 01/01/2011 έως 31/08/2014 σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του.
Η μισθοδοσία του υπαλλήλου, για το χρονικό διάστημα της απόσπασής του θα
βαρύνει το Δήμο Στυλίδας.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο Π.Γ.Δ.Κ.Π.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ                                    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ


Niki Giannoulidou

 
Niki Giannoulidou