0
Δημοσιεύτηκε 27 Ιαν 2014, 16:59   /   ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 
 

Εγκρίθηκε η υπερωριακή απασχόληση 21 υπαλλήλων του Δήμου Στυλίδας

στυλιδα πανοραμικη Με σημερινή (27/1/2014) απόφαση του Δημάρχου Στυλίδας εγκρίθηκε η υπερωριακή απασχόληση 21 μονίμων υπαλλήλων του Δήμου για την κάλυψη διαφόρων αναγκών. stilida.com Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη  την απόφαση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ                     Στυλίδα 27 – 1 – 2014 Αριθμ. Πρωτ: 1409 Aριθμ. Απόφ.: 14 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011). 4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 6. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 7. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση προσωπικού για την κάλυψη των παρακάτω αναγκών: • Για την σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων. • Για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, των Επιτροπών του Δήμου και των Σχολικών Επιτροπών. • Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται από ακραία φυσικά φαινόμενα, θεομηνίες και φυσικές καταστροφές. • Για την συντήρηση και επισκευή βλαβών των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και άρδευσης του ‘ήμου. • Για κάθε άλλη έκτακτη και επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη που θα αφορά τη λειτουργία του Δήμου Στυλίδας. 8. Το συνολικό αριθμό 21 υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Στυλίδας κατά κλάδο που είναι ως εξής: Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                     ΚΛΑΔΟΣ                                      ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 1. ΠΕ                                                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                          1 2. ΠΕ                                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                         2 3. ΤΕ                                            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                            1 4. ΤΕ                                                 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                            1 5. ΔΕ                                                ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                            11 6. ΥΕ                                           ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                     5 9. Τις εγκεκριμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2014 πιστώσεις για την υπερωριακή απασχόληση του μονίμου προσωπικού του Δήμου ανά υπηρεσία ως εξής: Κ.Α.: 10.6012 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 1.824,00 € Κ.Α.: 25.6012(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΕΥΣΗΣ)7.000,00 € Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Εγκρίνουμε και καθιερώνουμε από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 31-12- 2014 υπερωριακή απασχόληση του προαναφερόμενου στην παρ. 8 της παρούσας απόφασης προσωπικού του Δήμου Στυλίδας μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 7 της παρούσας. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες τις Υπηρεσίας. Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών υπερωριακής απασχόλησης θα βεβαιώνεται από τον Δήμαρχο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και περίληψη αυτής σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ


Niki Giannoulidou